1. neděle adventní
Liturgické texty 1. neděle adventní - 2. 12. 2018

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz
Namluvené liturgické texty pro tuto neděli lze přehrát na stránkách www.kulturaslova.cz

Vstupujeme do nového církevního roku, otevíráme adventní dobu, mnohde se bohoslužba začíná požehnáním adventního věnce. Budeme o nedělích číst především Lukášovo evangelium (cyklus C). Ale liturgie navazuje na minulou neděli a zůstává u eschatologického tématu. Myšlenky na Kristův příchod (latinsky adventus) směřují nejen k narození Ježíše, ale také k jeho druhému příchodu. Proto je adventní téma i nyní aktuální.

VSTUPNÍ ANTIFONA

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

1. ČTENÍ

Prorok Jeremiáš působí v posledním úseku dějin Izraele před pádem do babylonského zajetí (587 př. Kr.). Varuje Izrael, ale ten neslyší. Přesto se v jeho proroctví mluví také o nové perspektivě. Bůh dá novou smlouvu, na troskách vznikne život.

Jer 33,14-16


Hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu.
V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: "Hospodin je naše spravedlnost."

ŽALM 25

Žalm je odpovědí na Boží záměr s člověkem. Bůh chce s člověkem spolupracovat. Ale musíme chtít i my.

Odpověď: K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.

Ukaž mi své cesty, Hospodine, - a pouč mě o svých stezkách. - Veď mě ve své pravdě a uč mě, - neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
Hospodin je dobrý a dokonalý, - proto ukazuje hříšníkům cestu. - Pokorné vede k správnému jednání, - pokorné učí své cestě.
Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost - pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení. - Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí, - dává jim poznat svou smlouvu.

2. ČTENÍ

1. list Soluňanům (též se označuje jako 1. list Tesalonickým) je zřejmě vůbec nejstarším textem Nového zákona. Pavel vypráví o své cestě s Timoteem a těší se na návštěvu u Soluňanů. K tomu připojuje své přání či požehnání (náš text). Úryvek je zde zařazen kvůli zmínce o druhém příchodu našeho Pána.

1 Sol 3,12 - 4,2

Bratři! Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.
Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu! Aleluja.

EVANGELIUM

21. kapitolou vrcholí Ježíšova slova k zástupům. Od následující kapitoly se bude vyprávět o poslední večeři a Ježíšově smrti. Autor, jako i Marek a Matouš, na konci Ježíšových slov zařazuje eschatologickou řeč (o posledních věcech). Cílem je povzbudit ke statečnosti a odvaze nevěřit každému zmatku, který v budoucnosti nastane. Poznamenejme, že "oblak" byl ve Starém zákoně symbolem Boží přítomnosti.

Lk 21,25-28.34-36

Ježíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje.
A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.
Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka."

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Hospodin popřeje dobro a naše země vydá plody.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Prosíme tě, Bože, ať nás účast na Kristově oběti posiluje, abychom se uprostřed světa učili milovat to, co nepomíjí, a drželi se hodnot věčných. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Možná až neuvěřitelně blízko vedle sebe jsou v liturgii kladeny začátek Ježíšova vstupu do světa a konec věků. Slavení Vánoc, na které se připravujeme, je připomínkou začátku Ježíšovy záchrany. Jeho druhý příchod je synonymum konce světa. Obě skutečnosti spolu úzce souvisí! Ježíš přišel proto, aby každý člověk mohl přijít k Bohu na konci své pouti! Ba co více, aby celý svět mohl přes veškeré zasažení zlem být proměněn k oslavě Boží. Ježíš nepotřebuje lidi vyděsit. Ale touží ukázat, jak zásadní věci se pod rouškou obyčejného všedního života odehrávají. Každý život je významný, každá událost dějin hraje roli. Běda těm, kteří jsou lhostejní, ale stejně tak běda těm, kteří jsou zmítáni kdejakými "úkazy", které během dějin nastanou, či vymýšlejí všelijaké konspirační teorie. Strach sám o sobě není dobrý rádce.

Ohlášky