13. neděle v mezidobí
Liturgické texty 13. neděle v mezidobí - 2. 7. 2017

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz

První prázdninový týden propojený se státními svátky láká k odpočinku. Jistě dnes chceme připojit modlitbu za všechny, kteří odjeli na prázdniny a dovolené. Písmo nám však pozornost upne k náročnému tématu: Jak moc vážně bereme svoji víru? Jsme připraveni jí podřídit i zásadní okamžiky svého života? Ježíš to od učedníků žádá!

VSTUPNÍ ANTIFONA

Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní a tím jsi nás učinil syny světla; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Elizeus (či Elíša) je velký prorok konající zázraky. Navazuje na proroka Eliáše (9 stol. př. Kr.). Mnoho skutků koná podobně jako jeho předchůdce (srov. druhá část příběhu 2 Král 4,18-37 s 1 Král 17,17-24). Šunem je v Galileji, zřejmě šlo o místo sousedící s královstvím Severního Izraele. Zřízená místnost byla projevem značného luxusu.

2 Král 4,8-11.14-16a

Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Kdykoli tam procházel, zašel se tam najíst. A ona řekla svému muži: "Vím, že je to svatý muž Boží, který k nám vždy přichází. Upravíme mu v poschodí malou světničku a dáme mu tam lůžko, stůl, sedadlo a svícen, a kdykoli k nám přijde, může se tam uchýlit." Když tam zase jednou Elizeus přišel, vstoupil do světničky a odpočinul si tam. Řekl svému služebníku Gechazimu: "Co by se dalo pro ni udělat?" On odpověděl: "Nemá přece syna a její muž je už starý." Elizeus mu řekl: "Zavolej ji!" Zavolal ji a ona zůstala stát u vchodu. On pravil: "Za rok v tento čas budeš mít v náručí syna."

ŽALM 89

Poslední citovaná sloka žalmu (verš 18-19) mluví o naší síle, která se ve spojení s Bohem zcela mění. Opřeme se tedy o Boží sílu!

Odpověď: Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, - po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. - Řekl jsi totiž: "Navěky je založena milost." - Na nebi jsi upevnil svou věrnost. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, - chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. - Ve tvém jménu jásají ustavičně - a honosí se tvou spravedlností. Neboť ty jsi leskem jejich moci - a tvou přízní roste naše síla. - Vždyť náš vladař náleží Hospodinu, - náš král Svatému Izraele.

2. ČTENÍ

Na konci páté kapitoly svatý Pavel vyvozuje: "Kde se rozmnožil hřích, tam se mnohem více rozhojnila milost." To ale může být zavádějící! Máme ještě více hřešit? Proto připojuje vysvětlení (náš text).

6,3-4.8-11

Bratři! My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Když umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý; rozhlašujte, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Aleluja.

EVANGELIUM

Čteme poslední část druhé velké Ježíšovy řeči, kterou Matouš zachytil. Nejprve vyvolil dvanáct apoštolů a posílá je na první misii. K tomu jim dává ponaučení. V rámci toho mluví o pronásledování. Našemu textu předchází známý výrok: "...přišel jsem postavit syna proti otci...". Rodina tedy nesmí být více než Bůh.

Mt 10,37-42

Ježíš řekl svým apoštolům: "Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu."

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, ať velebí jeho svaté jméno!

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, ať velebí jeho svaté jméno!

K ZAMYŠLENÍ

Ježíš v evangeliu říká: "Kdo miluje syny více nežli mne, není mne hoden." Velmi dobře lze výroku porozumět ve světle příběhu o daru syna Šunemance ze čtvrté kapitoly Druhé knihy královské. Bůh není odpůrcem života a člověk je povolán k lásce k dětem. Jde tu o přirovnání. Jestliže milující rodič nesmí zapomenout na Boha, pak ani v žádném jiném vztahu Bůh nemá být upozaděn. Ba co více. Dítě je darem od Boha a nikoli vlastnictvím. Všimněme si, že závěr textu je blahoslavení těch, kteří přijmou proroka či učedníka. Je možná těžké přijmout od Boha kritické slovo nebo usvědčení z hříchu, jak mnozí proroci činili. Ale Bůh odměňuje odvahu každého, kdo je ochoten "slyšet" jeho hlas, i když je hříšný.

Ohlášky