14. neděle v mezidobí
Liturgické texty 14. neděle v mezidobí - 9. 7. 2017

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz

Snadno se řekne: Spolehnout se na Boha. Ale každý, kdo se ocitl v tíživé situaci, ví, jak je v takové chvíli víra náročná. Proto se dnes budeme věnovat otázce následování Ježíše a náročnosti tohoto úkolu. Není to totiž pouze naše zdatnost, která je k tomuto úkolu nezbytná.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu; naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Tato část proroctví je zřejmě od anonymního autora. Zach 9 zaznívá po mnoha kritických výrocích. Zvěstuje Boží návrat k Izraeli a zaplašení všech nepřátel. Prorok zvěstuje příchod krále pokoje, ale není to příchod ověnčený pompézností. Slovo "pokorný" lze přeložit též chudý či pokořený.

Zach 9,9-10

Toto praví Hospodin: "Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej, dcero jeruzalémská, hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu, je pokorný a jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Zničí válečné vozy z Efraima, válečné oře z Jeruzaléma, zlomen bude bitevní luk. Národům ohlásí pokoj, bude vládnout od moře k moři, od řeky Eufratu až do končin země."

ŽALM 145

Žalm opěvuje, jaký Bůh je, tedy popisuje vlastnosti Boží

Odpověď: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. Nebo: Aleluja.

Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, - budu velebit tvé jméno po všechny věky. - Každý den tě budu velebit - a chválit tvé jméno po všechny věky. Milosrdný a milostivý je Hospodin, - shovívavý a plný lásky. - Dobrotivý je Hospodin ke všem - a soucit má se všemi svými tvory. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla - a tvoji zbožní ať tě velebí! - Ať vypravují o slávě tvého království, - ať mluví o tvé síle. Věrný je Hospodin ve všech svých slibech - a svatý ve všech svých činech. - Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, - a pozvedá všechny sklíčené.

2. ČTENÍ

List Římanům vrcholí v osmé kapitole. Její první část je vystavěna na protikladu těla a ducha. Tělem je myšleno vše, co nás strhuje do nízkosti života a posléze k hříchu, duchem je míněn celý člověk, který žije naplno pro Boha.

Řím 8,9.11-13

Bratři! Vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás. Nuže, bratři, nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít, jak chce tělo. Žijete-li totiž tak, jak chce tělo, musíte umřít; jestliže však s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

EVANGELIUM

Text navazuje na dlouhou řeč k vyslání učedníků na první misii (Mt 10). Ježíš k tomu připojuje vysvětlení působení Jana Křtitele a kritiku za nepřijetí jeho poselství ("běda nevěřícím městům"). Jde o okruh výroků o odmítnutí Ježíše (Mt 11-13). Řecký výraz "maličcí" znamená nedospělí. Může jít o narážku na učedníky, kteří nemají - oproti farizeům - zvláštní vzdělání.

Mt 11,25-30

Ježíš se ujal slova a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, blaze člověku, který se k němu utíká.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Pomáhej nám, Bože, ať nepromarníme veliké dary, které jsme od tebe přijali, a ať tě nikdy nepřestaneme chválit. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Minulou neděli jsme v evangeliu (Mt 10,37-42) četli závažný výrok: "...kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden...". Náročnost, kterou klade Mistr na učedníky je velká. Nejde však o náročnost ve smyslu výjimečných jedinců, elity, která by jediná směla Pána následovat. Dnešní evangelium vysvětluje celou problematiku. Nést "břemeno" lze především s Pánem, který dává sílu natolik, že břemeno netíží. Obě perikopy tak můžeme číst jako výzvu: "Pojďte ke mně" a já vám pomohu.

Ohlášky