17. neděle v mezidobí
Liturgické texty 17. neděle v mezidobí - 28. 7. 2019

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz
Namluvené liturgické texty pro tuto neděli lze přehrát na stránkách www.kulturaslova.cz

Dnešní neděle mluví o síle modlitby. Jak se modlit a jaký má význam modlitba? Prosme o dar důvěrné modlitby postavené nejen na našich osobních prosbách, ale především na úctě k Bohu.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Navazujeme na minulou neděli. Abrahám (19. stol. př. Kr.) žije v Palestině jako kočující cizinec v horách. Ale dole v pláních kolem Jordánu či Mrtvého moře žije v Sodomě jeho příbuzný Lot se svojí rodinou. Abrahámovi leží na srdci jejich záchrana. Bůh Abraháma vyslyšel a nakonec zachraňuje čtyři spravedlivé (viz Gn 19).

Gn 18,20-32

Hospodin řekl: "Nářek na Sodomu a Gomoru je velký, jejich hřích je velmi těžký. Chci sestoupit a podívat se, zda doopravdy dělají všechno, co odpovídá stížnosti, která ke mně přichází, nebo ne. Chci to vědět!"
Tři mužové se odtamtud vydali na cestu a šli do Sodomy, zatímco Abrahám stále ještě stál před Hospodinem. Abrahám přistoupil a pravil: "Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem? Snad je v městě padesát spravedlivých; chceš to místo zahubit a neodpustit kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou v něm? Vzdal od sebe takovou myšlenku, že bys mohl takhle jednat: usmrtit spravedlivého spolu s viníkem. To by se vedlo spravedlivému stejně jako viníkovi. Vzdal od sebe takovou myšlenku! Copak by mohl soudce celé země nejednat spravedlivě?"
Hospodin řekl: "Najdu-li v Sodomě padesát spravedlivých ve městě, odpustím kvůli nim celému tomu místu."
Abrahám se ujal slova a řekl: "Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu, já, který jsem prach a popel. Snad bude scházet pět z padesáti, zahubíš kvůli těm pěti celé město?"
Hospodin odpověděl: "Nezahubím, jestliže jich tam najdu čtyřicet pět."
Abrahám pokračoval v rozmluvě s ním: "Snad jich tam najdeš jen čtyřicet."
Odpověděl: "Neudělám to kvůli čtyřiceti."
Abrahám řekl: "Nechť se můj Pán nezlobí a dovolí mně mluvit: Snad se jich tam najde jen třicet."
Odpověděl: "Neudělám to, najdu-li jich třicet."
Abrahám řekl: "Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu. Snad se jich tam najde dvacet."
Odpověděl: "Nezahubím kvůli dvaceti."
Abrahám řekl: "Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit ještě tentokrát. Snad se jich tam najde jen deset."
Pravil: "Nezahubím kvůli deseti."

ŽALM 138

Žalm reaguje na Abrahámovu modlitbu. Bůh jeho prosbu vyslyšel a naplnil!

Odpověď: Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.

Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, - žes vyslyšel slova mých úst. - Budu ti hrát před anděly, - vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
Slavit budu tvé jméno - pro tvou dobrotu a tvou věrnost. - Když jsem volal, vyslyšels mě, - v mé duši jsi rozhojnil sílu.
Jistě, vznešený je Hospodin, a přece shlíží na pokorného, - pyšného však zdaleka pozná. - Když procházím soužením, zachováváš mi život, - proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku.
Zachraňuje mě tvá pravice. - Hospodin pro mě dokončí, co začal. - Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, - dílo svých rukou neopouštěj!

2. ČTENÍ

Autor v celém odstavci povzbuzuje čtenáře. Pro pohany tolik problematické téma obřízky požadované Tórou dostalo jiný význam: nyní je "svlečením těla oddaného zlu".

Kol 2,12-14

Bratři! Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.
I vás, když jste byli mrtví pro své hříchy a když vaše tělo bylo neobřezáno, zase oživil zároveň s ním. Odpustil nám všecky hříchy, zrušil dlužní úpis, který svědčil proti nám svými předpisy, a nadobro ho zničil tím, že ho přibil na kříž.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Dostali jste ducha synovství, a proto můžeme volat: Abba, Otče! Aleluja.

EVANGELIUM

Modlitba Páně je v Lukášově podání odlišná od Matouše. Všimněme si důrazu na srovnání Boha s dobrým otcem.

Lk 11,1-13

Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky."
Odpověděl jim: "Když se modlíte, říkejte:
Otče, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Chléb náš vezdejší dávej nám každý den.
A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám.
A neuveď nás v pokušení."
Řekl jim dále: "Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: 'Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř odpověděl: 'Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.' Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje.
Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!"

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, přijali jsme svátost, která je trvalou památkou utrpení tvého Syna, Ježíše Krista; dej, ať nám tento dar jeho nevýslovné lásky přináší spásu. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Modlitba Otčenáš představuje základ křesťanské spirituality. Ježíš na vyhrocených příkladech ukazuje, jakou sílu má vroucí modlitba a jak může měnit situaci, která se zdá třeba i bezvýchodná. Nezapomeňme ale, že modlitba není diktátem, co a jak má Bůh dělat. Bůh je svrchovaný Pán! Jeho záměrům nemůžeme dostatečně rozumět, ale opíráme se o důvěru v jeho dobrotu, jak nás Ježíš dnes povzbuzuje.

Ohlášky