17. neděle v mezidobí
Liturgické texty 17. neděle v mezidobí - 30. 7. 2017

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz

Často je nesnadné vysvětlit abstraktní skutečnosti, které se týkají našich citů, vztahů, toho, co prožíváme, ale stejně tak předpisů a norem. Podobně náročné je vysvětlení věcí víry, ať jde o dogmatiku či spirituální otázky prožívání víry. A tak se dnes můžeme ptát, jaký obraz o zápase víry si z celého Písma odnášíme.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Šalamounova vláda se datuje do 10. stol. př. Kr. Po smrti jeho otce Davida nastala v království politická vzpoura. Šalamoun musí obhájit svůj nárok na trůn. Po těchto událostech k němu promluví Hospodin.

1 Král 3,5.7-12

Hospodin se zjevil Šalomounovi ve snu v noci. Bůh pravil: "Žádej si, co bych ti měl dát." Šalomoun řekl: "Hospodine, můj Bože, tys učinil svého služebníka králem místo Davida, mého otce. Ale já jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj služebník je však uprostřed tvého lidu, který sis vyvolil, lidu četného, který nelze pro množství ani sečíst, ani odhadnout. Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem a rozlišovat dobro a zlo, neboť kdo by jinak mohl vládnout nad tímto tak početným lidem?" Pánu se líbilo, že Šalomoun žádal právě toto, a proto mu řekl Bůh: "Poněvadž jsi žádal právě toto a nežádal sis dlouhý věk ani bohatství ani život svých nepřátel, ale přál sis chápat právo, hle - splním tvá slova. Dám ti moudré a prozíravé srdce, že nebylo podobného před tebou, ani po tobě podobné nepovstane."

ŽALM 119

Boží moudrost je více než královská moc. Žalm 119 je modlitbou, ale i rozhodnutím pro Hospodina.

Odpověď: Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!

Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, - že budu střežit tvá slova. - Lepší je pro mě zákon tvých úst - než tisíce ve zlatě a stříbře. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, - jak jsi slíbil svému služebníku. - Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, - neboť tvůj zákon je mé potěšení. Proto miluji tvé předpisy - více než zlato, než ryzí zlato. - Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, - nenávidím každou falešnou cestu. Podivuhodná jsou tvá přikázání, - proto je zachovává má duše. - Výklad tvých slov osvěcuje, - poučuje prosté lidi.

2. ČTENÍ

I nadále čteme z osmé kapitoly Listu Římanům, kterou vrcholí nejsystematičtější argumentace o ospravedlnění z víry, a nikoli ze skutků (plnění předpisů Zákona). Dnešní tři verše ukazují vztah mezi povoláním a ospravedlněním. Ospravedlněním se pak rozumí možnost přistoupit k Bohu.

Řím 8,28-30

Bratři! Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

EVANGELIUM

Celá třináctá kapitola je věnována podobenstvím. Poslední část se soustředí na tajemství Božího království. Důležitý je zejména závěr celé této kapitoly, který je také závěrem dnešní perikopy.

Mt 13,44-52

Ježíš řekl zástupům: "Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?" Odpověděli: "Ano." A on jim řekl: "Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré."

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, přijali jsme svátost, která je trvalou památkou utrpení tvého Syna, Ježíše Krista; dej, ať nám tento dar jeho nevýslovné lásky přináší spásu. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Není tak výjimečné, že mnozí odkládají Starý zákon či knihu Zjevení s tím, že je to příliš nesrozumitelné a drsné. Ale stále jde o slovo živého Boha! Ježíš na konci třinácté kapitoly Matoušova evangelia klade důležitou otázku: "Rozuměli jste tomu všemu?" Možná by mnozí pravdivě odpověděli: "Nikoli." Ale jsou naopak lidé, kteří na každou otázku mají již dopředu jasnou odpověď. Stejně tak čtou Písmo s již dopředu jasným předporozuměním, co se tu chce říci. Je to opravdu to, co nás Ježíš učí? Poslední věta evangelia dává zajímavý návod: "Každý učitel..., který se stal žákem..." Učitelem Zákona se myslí někdo, kdo věnoval mnoho času seznámení se s Písmem. A přece, chce-li porozumět evangeliu, musí se stát učedníkem naslouchajícím úplně nově slovu Božímu. To neznamená zahodit vše "staré". Ježíš nás povzbuzuje, abychom moudře pracovali se vším, co jsme v životě objevili a poznali.

Ohlášky