18. neděle v mezidobí
Liturgické texty 18. neděle v mezidobí - 4.8. 2019

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz
Namluvené liturgické texty pro tuto neděli lze přehrát na stránkách www.kulturaslova.cz

Liturgie této neděle uprostřed prázdnin nabízí zastavení nad tématem naší závislosti na zajištění se a na majetku. Nejde o romantické či laciné odmítnutí majetku jako takového. Ale o naši touhu zajistit se tak, že zapomeneme, jak jsme přes veškerá sebezajištění stále závislí na Bohu, jeho pomoci a požehnání. A o ně je třeba stále prosit, i dnes.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás; buď stále s námi a slyš naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ


Kniha Kazatel patří k složitějším textům. Marnost lze vnímat jako hořkou skepsi. Knihu však můžeme chápat jako realistický pohled na život. Ke správnému pochopení našeho textu je třeba doplnit závěr kapitoly Kaz 2,24-26.

Kaz 1,2; 2,21-23

Marnost nad marnost - praví Kazatel - marnost nad marnost, všechno je marnost.
Vždyť se stává, že někdo pracuje moudře, rozvážně a úspěšně, a nakonec to dá do vlastnictví jinému, kdo na tom nepracoval. I to je marnost a velké zlo. Co má člověk za všechno svoje namáhání a snahu, s níž se plahočí pod sluncem? Ano, po všechny dny má jen starosti; trápení je jeho zaměstnáním, ani v noci si jeho srdce neodpočine. I tohle je marnost

ŽALM 90

Téma marnosti z prvního čtení se objeví i v žalmu. Ani zde nejde jen o skepsi, ale o složení naděje v Boha, a nikoli do díla vlastních rukou.

Odpověď: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!

Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach - a pravíš: "Vraťte se, smrtelníci!" - Neboť tisíc let je v tvých očích - jako včerejší den, který minul, - a jako noční hlídka.
Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, - podobají se pučící trávě: - Zrána kvete a bují, - večer je skosena a vadne.
Nauč nás počítat naše dny, - ať dojdeme k moudrosti srdce. - Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? - Slituj se nad svými služebníky.
Nasyť nás brzy svou slitovností, - ať jásáme a radujeme se po celý život! - Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, - dej zdar práci našich rukou, - dej zdar práci našich rukou!

2. ČTENÍ


Krátký list zdůrazňuje zakotvení osobní víry v Kristu, a nikoli v požitcích, ezoterice či nařízeních Zákona. Připomeňme předcházející text: "...Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat: ... nejez, nedotýkej se - jako byste stále ještě byli v moci světa? Jsou to lidské předpisy, ale nic neznamenají" (Kol 2,20-23).

Kol 3,1-5.9-11

Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.
Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a chamtivost, která je modloslužbou.
Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním a oblečte člověka nového, který se obnovuje k správnému poznání, aby se podobal svému Stvořiteli. Tady už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všem je Kristus.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

EVANGELIUM


Tento úryvek navazuje zdánlivě nesourodě na Ježíšovu řeč o odvaze ke statečnému vyznání (12,1-12) - jako by tazatel neposlouchal. Ale Ježíš se nejenže nenechá vtáhnout do rodinného sporu, ale otvírá zásadní otázku naší závislosti na majetku. K porozumění můžeme doplnit verš Mk 12,34: "Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce."

Lk 12,13-21

Někdo ze zástupu požádal Ježíše: "Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!"
Odpověděl mu: "Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?"
Potom jim řekl: "Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má."
Pověděl jim toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: 'Co udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,' řekl si, 'strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!'
Bůh však mu řekl: 'Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'
Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem."

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Dal jsi nám, Pane, chléb z nebe, abys nás naplnil radostí a sytil naši touhu po tobě.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty o nás stále pečuješ a občerstvuješ nás chlebem života; prosíme tě, provázej nás svou mocnou ochranou, abychom dosáhli věčné spásy. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Kolikrát jsme svědky či přímo aktéry majetkových sporů v rodinách, které přerostly v nespravedlnost a následně v nenávist, zničené vztahy na zbytek života. Jak snadno se zboří to nejcennější za cenu zdánlivé výhry. Ježíš se do těchto sporů nenechá zatáhnout. Co znamená být bohatý před Bohem? Jak odpověď na tuto otázku vypadá v našem vlastním životě?

Ohlášky