21. neděle v mezidobí
Liturgické texty 21. neděle v mezidobí - 25. 8. 2019

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz
Namluvené liturgické texty pro tuto neděli lze přehrát na stránkách www.kulturaslova.cz

Jistota, slovo, které mnozí hledáme, abychom našli pokojný život. Jistota bydlení, příjmů, zajištění... Lze mít jistotu v otázce spásy? Jak jisté je, že jednou přijdeme do Boží blízkosti, tedy do nebe? Koho přesně se spása týká? Anebo snad jde jen o teorii, ale ve skutečnosti se do nebe téměř nikdo nedostane? Otázky dnešní neděle jsou závažné. Budeme nejen uvažovat o odpovědi, ale také se modlit za dar spásy pro nás a pro naše blízké.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, pomoz svému služeb-níku, který v tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, ne¬boť stále k tobě volám.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibu¬ješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Závěr knihy proroka Izaiáše (6. stol. př. Kr.) je zaslíbením Hospodinovy spásy nejen pro Izrael, ale pro všechny národy! To je do té doby v Izraeli nezvyklé téma! Předchází mu však trest pro všechny, kteří jednají nečistě. Náš text na tuto výtku přímo navazuje.

Iz 66,18-21

Toto praví Hospodin: "Znám jejich skutky a jejich myšlenky. Přijdu, abych shromáždil všechny národy a jazyky. Přijdou a uzří mou slávu. Udělám na nich znamení a pošlu některé z těch, kdo se zachrání, k národům Taršíše, Putu, Ludu, Mešechu, Rošu, Tubalu, Javanu, k dálným ostrovům, k těm, kteří o mně neslyšeli mluvit a neviděli mou slávu.
Budou hlásat národům mou slávu. Přivedou všechny vaše bratry ze všech národů jako dar Hospodinu na koních, na vozech, na nosítkách, na mezcích a na dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma - praví Hospodin - jako když synové Izraele přinášejí v čistých nádobách dary do Hospodinova domu. A také z nich si vezmu kněze a levity" - praví Hospodin.

ŽALM 117

Nejkratší žalm patří mezi centrální texty knihy žalmů. Oslovení "všichni lidé" označuje také nás. Zareagujeme na vyřčenou výzvu?

Odpověď: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina, všichni lidé, - oslavujte ho, všechny národy.
Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství - a Hospodinova věrnost trvá navěky.

2. ČTENÍ

List v první části vysvětluje význam Ježíšova kněžství a ve druhé (od 11. kapitoly) se zřejmě obrací na ty, kteří nějak rezignují na víru. Z kontextu listu je zřejmé, jak moc autorovi leží na srdci posluchači a jak je burcuje, aby jim víra nezevšedněla.

Žid 12,5-7.11-13

Bratři! Zapomněli jste, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: "Když tě Pán vychovává, můj synu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na mysli, když tě kárá. Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá každého, koho uznává za svého syna."
V té kázni vytrvejte! Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Vždyť kterého syna otec nekárá?
Pokud ovšem taková přísná výchova trvá, nezdá se radostná, nýbrž bolestná, ale potom to nese těm, kdo jí prošli, ovoce míru, totiž spravedlnost. Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena. Připravte pro své kroky přímé stezky, aby se chromý úd nevymkl, ale spíše uzdravil.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Aleluja.

EVANGELIUM

Od verše 9,51 sledujeme Ježíše na poslední cestě do Jeruzaléma, kde ho čekají události Velikonoc. Pán v našem textu neodpoví na otázku přímo, ale motivuje posluchače k jednání. Čtenář se snadno zastaví u prvních slov úryvku, je však důležité zaslechnout důraz na závěrečná slova o záchraně pohanů.

Lk 13,22-30

Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma.
Někdo se ho zeptal: "Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?"
Řekl jim na to: "Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: 'Pane, otevři nám!', odpoví vám: 'Neznám vás, odkud jste.' Tu začnete říkat: 'Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!'
Ale on vám odpoví: 'Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!' Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království.
Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními."

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Země se sytí plody tvého díla, Hospodine. Dáváš růst bylinám užitečným člověku, aby dobýval ze země chléb i víno k radosti lidského srdce.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Prosíme tě, Bože, ať se v nás působením svátosti, kterou jsme přijali, plně projeví účinky tvého slitování: veď nás k správnému jednání a udržuj v nás upřímnou snahu žít tak, abychom vždycky plnili tvou vůli. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Samozřejmost nás v mnoha situacích života provází a mnohdy je to dobře, když nemusíme denně řešit např. starosti s jízdou do práce. Jak moc je ale samozřejmé, že budeme spaseni? Jistě, jde o otázku vzdálenou, když máme před sebou mnoho šťastných let života. Ovšem právě tyto "šťastné roky" jsou časem, který určuje vstup do království. Ježíš na otázku: "Je málo těch, kdo budou spaseni?"

Ohlášky