22. neděle v mezidobí
Liturgické texty 22. neděle v mezidobí - 3. 9. 2017

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz

Na začátku školního roku myslíme na děti a jejich školní povinnosti. Můžeme dnes děkovat za vzdělání a prosit o ochranu a požehnání. Někdy je těžké předat informace či něco vysvětlit, zvláště když jsou posluchači roztržití. Je třeba začít postupně a s trpělivostí, dokonce i velmi názorně či důrazně uvádět do reality. Tento pedagogický proces neznají jen učitelé a žáci, ale aplikuje ho i Ježíš.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Prorok Jeremiáš vystupuje v době velkého ohrožení Babyloňany (609-586 př. Kr.). Oznamované Boží slovo se však vládnoucí elitě vůbec nelíbí. A tak se muž ze vznešeného rodu a kdysi významného postavení stává přehlíženým a ponižovaným. Pro Boží věc nakonec vydává vlastní život všanc.

Jer 20,7-9

Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než já a přemohls mě! Celý den jsem na posměch, všichni se mi vysmívají. Kdykoliv mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a zpustošení; Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a posměchem po celý den. Řekl jsem si: "Nebudu se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem." Tu se Hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech; snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné.

ŽALM 63

Bůh je skálou, ale jeho cesty nekopírují lidské představy o vítězství. Jeho ochrana a bezpečí jsou však zcela reálné pro toho, kdo se o něj opře.

Odpověď: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!

Bože, ty jsi můj Bůh, - snažně tě hledám, - má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo - jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. Tak toužím tě spatřit ve svatyni, - abych viděl tvou moc a slávu. - Vždyť tvá milost je lepší než život, - mé rty tě budou chválit. Tak tě budu velebit ve svém životě, - v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě. - Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, - plesajícími rty zajásají ústa. Neboť stal ses mým pomocníkem - a ve stínu tvých křídel jásám. - Má duše lne k tobě, - tvá pravice mě podpírá.

2. ČTENÍ

Po dlouhé stati o ospravedlnění (Řím 1-8) a rozjímání o spáse Izraele (Řím 9-11) začne svatý Pavel vybízet a povzbuzovat posluchače ke konkrétnímu jednání. Z této statě čteme úvodní slova.

Řím 12,1-2

Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal. Aleluja.

EVANGELIUM

Poté, co učedníci zažili velké zázraky s Kristem, nabývají pocitu, že jejich Mistr je nový politický vůdce země či dokonce světa. On však směřuje zcela jinam a učedníci jeho slovům nerozumí. Nejprve Petra ustanovuje "skálou" církve (viz minulou neděli), aby vzápětí mluvil o své vlastní smrti na kříži!

Mt 16,21-27

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: "Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!" On se však obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!" Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání."

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, uchovals ji těm, kdo se tě bojí.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Nasytil jsi nás, Bože, chlebem, který v nás živí lásku; prosíme tě: ať nám tento pokrm dává sílu, abychom tě milovali a sloužili ti ve svých bratřích. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

U věřících lidí, kteří již řadu let přicházejí do kostela, narážíme na některé typické problémy. Jedním z nich může být předporozumění. Jde o způsob náhledu na čtení či témata, která jsme si již dávno zpracovali a jejich výklad nyní pouze opakujeme. Kdokoli, kdo se nám snaží vysvětlit či navrhnout jiný pohled na věc, má velký problém. Prostě mu nenasloucháme, protože "to víme". Ježíš potřebuje zbořit podobné předporozumění učedníků, jak má vypadat mesiáš. Boží pohled na pomazaného je jiný, než se učedníci domnívali. "Jiný" neznamená, že nesplní očekávanou roli! Jen bude její naplnění probíhat jinak. Zkusme i my nezkamenět ve svých pohledech na svět, víru i prožívání běžného života. Je třeba se stále Boha ptát, jak věci vidí on.

Ohlášky