23. neděle v mezidobí
Liturgické texty 23. neděle v mezidobí - 10. 9. 2017

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz

Nezbytným a důležitým okamžikem v životě rodiny je odpuštění. A neplatí to jen o tatínkovi a mamince, ale také o rodině víry. Odpuštění však není jen úkolem člověka, který chybil. Klíčovou roli naopak hrají postižení, ale i ostatní, kteří stojí kolem zraňujícího i zraněného. Důležitý pohled na selhání, pomoc selhávajícímu i odpuštění nabídne evangelium. Naváže na něj výzva k zodpovědnosti v prvním čtení. Druhé čtení téma doplňuje z obecnějšího pohledu.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Prorok Ezechiel vystupuje v Babylonském zajetí (597-539 př. Kr.). Naše stať patří do textu, který mluví o obrácení lidu. Bůh po námi čteném textu pokračuje a říká známý verš: "Nechci, aby bezbožník zemřel, ale aby se obrátil a žil..." (Ez 33,11).

Ez 33,7-9

Toto praví Hospodin: "Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům. Když uslyšíš z mých úst slovo, napomeň je mým jménem. Když řeknu bezbožnému: 'Zemřeš!' a ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Když se však budeš snažit odvrátit bezbožného od jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění své chování, zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe zachráníš."

ŽALM 95

Massa a Meriba jsou chmurnou vzpomínkou na nedůvěru v Boha při putování pouští na cestě z Egypta (Ex 17,7). Víra je dar, ale také odvaha spolehnout se na Boha a nereptat. Tento krok můžeme učinit právě nyní.

Odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: "Nezatvrzujte svá srdce!"

Pojďme, jásejme Hospodinu, - oslavujme Skálu své spásy, - předstupme před něho s chvalozpěvy - a písněmi mu zajásejme! Pojďme, padněme, klaňme se, - poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! - Neboť on je náš Bůh - a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: - "Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, - jako tehdy v Masse na poušti, - kde mě dráždili vaši otcové, - zkoušeli mě, ač viděli mé činy."

2. ČTENÍ

Svatý Pavel od dvanácté kapitoly přešel z teologické úvahy do praktické roviny a povzbuzuje své posluchače. Proto také na začátku třinácté kapitoly povzbuzuje k respektu státní moci a plnění povinností (daně, úcta k vládci - Řím 13,7). Přímo na to navazuje náš text.

Řím 13,8-10

Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání "nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý", a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: "Miluj svého bližního jako sám sebe". Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. Aleluja.

EVANGELIUM

Matouš své evangelium proložil pěti velkými promluvami Ježíše. Osmnáctá kapitola je čtvrtou promluvou a je zaměřena na život ve společenství (církve). Našemu textu předcházela stať o "maličkých". Nyní se rozvine úvaha o přijetí bratra, který zhřešil.

Mt 18,15-20

Ježíš řekl svým učedníkům: "Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby 'každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, tys poslal svého milovaného Syna, aby tvým slovem a svátostným pokrmem sytil a živil tvůj lid; dej, ať nás přijímání těchto jeho darů přivádí k trvalé účasti na jeho životě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

V lidském životě je řada okamžiků, kdy nás lidé okolo rozčilují svým přístupem, slovy, drobnostmi. Občas se však stane událost, která zásadně otřese základy vztahu. A teprve v takové chvíli se ukáže, jak důležité je odpuštění. Kajícník potřebuje zažít odpuštění jako proces, jehož vrcholem je samotné odpuštění jako milosrdné přijetí kajícníka poškozeným. Odpuštění je uzdravením vztahu. Proto se teprve ve vážných momentech objeví jako nesmírně cenný dar Boží lásky svátost smíření. Ale nejde o jedinou cestu k odpuštění. Každé společenství, rodinou počínaje, může žít, jen když je přítomné odpuštění. Ježíš apoštoly učí nejen milovat bližního, ale také odpouštět. Protože nedokážeme vytvořit život bez zranění druhých. Ale dokážeme si vzájemně odpouštět, a tak si nepřetržitě projevovat lásku. Odpuštění se tak posouvá do zcela nové roviny. Je výrazem či dokonce vrcholem lásky.

Ohlášky