24. neděle v mezidobí
Liturgické texty 24. neděle v mezidobí - 17. 9. 2017

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz

Křesťané si často kladou otázku, jaký je vztah spravedlnosti vůči odpuštění? Nejednou v současném světě se odpuštění chápe jako projev slabosti. A jak je tomu v malém společenství či rodině? Platí tam stejná pravidla jako ve státní správě či v soudnictví? V dnešním evangeliu Ježíš nabízí odpověď.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají, aby se ukázalo, že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Kniha Sirachovcova je jednou z nejmladších ve Starém zákoně. Autor se snaží poučit, ale i přivést přemýšlivého čtenáře k logickým závěrům. I když je v některých bodech úvaha o pravidlech života zjednodušující, najdeme zde důležité důrazy. Nás text dovedl k místu, kde se mluví o odpuštění.

Sir 27,33 - 28,9 (řec. 27,30 - 28,7)

Pomsta a hněv, i to jsou ohavnosti, jen hříšný člověk je chová v srdci. Kdo se mstí, zakusí pomstu Pána, on jeho hříchy uchová v paměti. Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, když budeš prosit. Člověk uchovává hněv proti druhému, ale od Pána hledá uzdravení? S člověkem sobě rovným nemá slitování, ale za své hříchy prosí? Živí pomstu, ač je sám jen člověk; kdo se smiluje nad jeho hříchy? Vzpomeň na konec a přestaň nenávidět, vzpomeň na hnilobu a smrt a dbej přikázání! Vzpomeň na přikázání a přestaň nevražit na bližního, vzpomeň na smlouvu s Nejvyšším a odpusť vinu!

ŽALM 103

Také žalm zdůrazňuje odpuštění. A to nejen naše, ale především odpuštění Bohem. To je důvodem veliké radosti!

Odpověď: Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý.

Veleb, duše má, Hospodina, - vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! - Veleb, duše má, Hospodina, - a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! On odpouští všechny tvé viny, - on léčí všechny tvé neduhy. - On vykupuje tvůj život ze záhuby, - on tě věnčí láskou a slitováním. Nechce se přít ustavičně - ani se hněvat navěky. - Nejedná s námi podle našich hříchů - ani podle našich vin nám neodplácí. Jak vysoko je nebe nad zemí, - tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. - Jak vzdálen je východ od západu, - tak vzdaluje od nás naše nepravosti.

2. ČTENÍ

Po teoretickém výkladu začal svatý Pavel povzbuzovat čtenáře v praktických otázkách. Jedním z problémů komunity byla hádka o možnost jíst maso obětované modlám. Úzkostlivější bratři tím byli pohoršeni. Pavel dává řešení: "Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu" (Řím 14,6) a na to navazujeme.

Řím 14,7-9

Bratři! Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.

EVANGELIUM

Čteme závěrečnou část čtvrté velké Ježíšovy řeči, věnované životu ve společenství (církve). Číslovka sedm je narážkou na Boží milosrdenství v příběhu Kaina (Gn 4,24). Ježíšova odpověď 77krát, lze přeložit také jako násobek 70 x 7, tedy 490krát. Hřivna je 9000 denárů a denár byla denní mzda. Dnes by šlo o částku cca 100 miliard.

Mt 18,21-35

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: 'Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.' A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: 'Zaplať, co jsi dlužen!' Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: 'Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.' On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: 'Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože ji mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?' A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte."

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Jak vzácná je tvá milost, Bože; lidé se utíkají do stínu tvých křídel.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Mocným působením svátostného pokrmu ovládni, Bože, celé naše nitro, aby v nás nepřevládlo naše lidské smýšlení, nýbrž božská síla této svátosti. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Každý, kdo žije v manželství, ví, že bez odpuštění nelze úzké spojení s partnerem zvládnout. Pojem spravedlnosti se chápe jako nezbytnost dát každému to, co mu náleží, a to jak v pozitivním smyslu (máme právo na...), tak v negativním významu (oko za oko, zub za zub). Znamená odpuštění změnu těchto pravidel? Každý soudný člověk ví, že přes veškerou snahu nedokážeme vždy zachovat přesnou spravedlnost. Pak musí nastoupit odpuštění. Výborným příkladem je rodina. Špatně fungující manželský pár buď vyžaduje striktní spravedlnost a z domova vytvoří peklo, anebo přestanou jeden vůči druhému investovat své síly a jejich společný život zmrzne. Je tedy zřejmé, že pravidla života ve společenství předpokládají usilování o pozitivní spravedlnost a k ní přikládají nezměrnou míru odpuštění. A pak lze mluvit o životě ve vzájemné lásce.

Ohlášky