27. neděle v mezidobí
Liturgické texty 27. neděle v mezidobí - 7. 10. 2018

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz
Namluvené liturgické texty pro tuto neděli lze přehrát na stránkách www.kulturaslova.cz

Jednou z velkých celospolečenských otázek dnešní doby v západní kultuře je chápání manželství. Dnes se zcela vážně diskutuje, zda jde o volné spojení dvou mužů či dvou žen a za jakých okolností je manželství vázáno na otázku dětí a jejich výchovy. Jaký je Boží pohled na manželství? Neměli bychom se dnes intenzivně modlit za porozumění významu manželství současnou společností?

VSTUPNÍ ANTIFONA

Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat tvé vůli. Tys učinil nebe i zemi a všechno, co je pod nebem. Ty jsi Pán všeho tvorstva.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče,
ty ve své štědrosti dáváš prosícím více,
než si zasluhují a žádají;
smiluj se nad námi, zbav nás všeho,
co tíží naše svědomí, a daruj nám i to,
oč se ani neodvažujeme prosit. Skrze tvého Syna ...

1. ČTENÍ

Dříve než Mojžíšovy knihy představí Zákon, poučí čtenáře o základních souvislostech. První je otázka existence světa a jeho vztahu k Bohu. Zdá se, že text vznikl z více pramenů, a proto se např. popis stvoření v Gn 1 a Gn 2 liší. Text čteme s ohledem na základní informaci o pohledu Boha na vztah muže a ženy.

Gn 2,18-24

Hospodin Bůh řekl: "Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu pomocníka, který by se k němu hodil."
Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu divokou zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno: takové mělo být jejich jméno, jak by všechny živočichy pojmenoval. A člověk dal jméno všem krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu a veškeré divoké zvěři, ale pro člověka se nenašel pomocník, který by se k němu hodil.
Tu Hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek, a když usnul, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku.
Ten zvolal: "To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť z manžela byla vzata."
Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk.

ŽALM 128

Žalm reaguje na téma manželství, o které půjde v evangeliu. Zdařilé manželství je důvodem modlitby díků!

Odpověď: Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, - kdo kráčí po jeho cestách. - Budeš jísti z výtěžku svých rukou, - bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva - uvnitř tvého domu. - Tvoji synové jako výhonky oliv - kolem tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, - který se bojí Hospodina. - Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, - abys viděl štěstí Jeruzaléma - po všechny dny svého života.
Abys viděl syny svých synů: - Pokoj v Izraeli!

2. ČTENÍ

Až do konce liturgického roku budeme číst list Židům. Jde o systematicky koncipovaný text vysvětlující Kristovo kněžství. Autor chce povzbudit ty, kteří zřejmě již léta praktikují křesťanskou víru a ochabují. Začíná úvahou o andělech, kteří jsou velmi vážení, ale Boží Syn je vznešenější (Žid 1,5) a my, lidé, jsme skrze Krista přijati za bratry tohoto vznešeného Syna Božího.

Žid 2,9-11

Bratři! Vidíme, že Ježíš, který byl trochu ponížen pod anděly, protože vytrpěl smrt, je korunován slávou a ctí, aby - z milosti Boží - za všechny lidi podstoupil smrt.
Bylo jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, přivedl do slávy mnoho synů tím, že utrpením zdokonalí původce jejich spásy. Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ. Proto se neostýchá nazývat je svými bratry.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Aleluja.

EVANGELIUM

V 6.-10. kapitole Markova evangelia se Ježíš soustředí na péči o učedníky. Jim vše pečlivě vysvětluje. Uvedený úryvek poukazuje na náročnost evangelia, ale také závaznost Božího rozhodnutí. Hned vzápětí Marek ukazuje, že Ježíš nebyl nepřátelský rodině a dětem.

Mk 10,2-16

Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých.
Odpověděl jim: "Co vám přikázal Mojžíš?"
Řekli: "Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se."
Ježíš jim řekl: "Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však Bůh 'učinil lidi jako muže a ženu'. 'Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.' Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"
V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: "Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství."
Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde." Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Dobrotivý je Hospodin k těm, kdo v něho doufají, k duši, která ho hledá.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Všemohoucí Bože, ty nás sytíš a vnitřně obnovuješ svátostí těla a krve svého Syna; dej, ať ten, který se stal naším pokrmem, přetváří nás stále víc a více k své podobě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Manželství bylo i pro starověkého Izraelitu velké téma. Jak otázka rozvodu, tak i vztahu k dětem. Bůh ale skrze svého Syna říká jasně: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" Slovo "spojil" lze překládat jako "spojil jedním společným jhem", tedy formou, jak společně táhnout za jeden provaz (či spíše oj). Ale současně se zde mluví o spojení muže a ženy, dvou polarit, které se vzájemně doplňují. Díky tomu dítě vidí jak mužský, tak ženský vzor a dostává základní vybavení, jak se orientovat v dalším životě. Dnes se tento pohled zpochybňuje. Je dobré snažit se porozumět důvodům takového zpochybnění. Ale nelze nevidět, že jde o Boží pohled a nejen lidskou konstrukci.

Ohlášky