4. neděle adventní
Liturgické texty 4. neděle adventní - 23. 12. 2018

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz
Namluvené liturgické texty pro tuto neděli lze přehrát na stránkách www.kulturaslova.cz

Slavíme poslední neděli před Vánocemi. Vše se již soustředí na narození Ježíše. Doma často vrcholí přípravy na Vánoce... Každá velká událost i v našich životech má svoji genezi. Jaký je příběh vzniku naší víry, jaká je geneze naší rodiny, co všechno stojí za tím, že můžeme tvořit rodinu? A pokud jsme osaměli, znamená to, že žádnou genezi vlastního života nemáme? I do našich složitých životních příběhů právě nyní chce přijít Pán.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!

VSTUPNÍ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého...

1. ČTENÍ


Micheáš patří k nejstarší generaci píšících proroků z 8. stol. př. Kr. Micheáš vyslovuje toto proroctví v době vrcholné nadvlády Asyřanů, kteří v roce 722 dobyli Severní Izrael. Betlém, který je v jižním Izraeli (Judsku), je nadějí pro celý Izrael. Židé tak očekávají, že mesiáš musí přijít z Betléma.

Mich 5,1-4a


Toto praví Hospodin: "A ty, Betléme efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k synům Izraele. Bude stát a pást v Hospodinově síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem."

ŽALM 80

První čtení mluví o přicházejícím pastýři Izraele. To se nyní znovu objevuje jako modlitba všech, kdo volají o pomoc a záchranu. On je pastýř, který pečuje a ochraňuje.

Odpověď: Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.


Slyš, Izraelův pastýři, - skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, - probuď svou sílu - a přijď nás zachránit!
Bože zástupů, vrať se, - shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu! - Ochraňuj, co tvá pravice zasadila, - výhonek, který sis vypěstoval!
Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, - nad člověkem, kterého sis vychoval. - Už od tebe neustoupíme, - zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno.

2. ČTENÍ

List Židům je komplexní teologické pojednání, které obhajuje Kristovo kněžství na pozadí starozákonní teologie. Jedním z klíčových bodů, o který se opírá, je Žalm 40,7-9, na kterém vysvětluje význam Kristovy poslušnosti či věrnosti Otci. Tato věrnost vede k naší záchraně.

Žid 10,5-10


Bratři! Když Kristus přicházel na svět, řekl: "Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: 'Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.'"
Po prvních slovech: "dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměls v nich zálibu" - a přece to všechno se obětuje podle Zákona - hned dodává: "Tady jsem, abych plnil tvou vůli." To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto "vůlí" jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Aleluja.

EVANGELIUM

Lukáš začne své evangelium předpovědí narození Jana Křtitele a vzápětí podobnou předpovědí narození Krista. A v dnešním textu se tyto dvě linie potkají. Stejná struktura se později objeví ve veřejném vystoupení Jana a Ježíše (Lk 3). Alžběta a její dítě jásají nad setkáním s mesiášem. A Maria je označena za blaženou, protože uvěřila! Slova dnešního evangelia jsou základem modlitby Zdrávas, Maria.

Lk 1,39-45

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Hle, Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je "Bůh s námi").

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Nasytil jsi nás, Bože, svátostí, v níž se nám tvůj Syn dává za pokrm na cestě k věčné spáse; pomáhej nám, ať se dobře připravíme na blížící se slavnost narození našeho Spasitele, abychom se v den jeho příchodu mohli radovat ze setkání s ním. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Příběh Marie spěchající za Alžbětou vždy znovu fascinuje jednoduchostí i silou. Vždyť Matka mesiáše nemůže ani domyslet, jak vzácné dítě nese ve svém životě, když s prostou upřímností přichází ke své starší tetě, aby jí pomohla. Uvěřila Bohu a on jí bude postupně ukazovat, jak velké věci skrze ni koná. Není to vzdálené našemu životu. Když se pokusíme porozumět obyčejným pozváním, která nám Bůh klade na srdce, i v docela obyčejných situacích, třeba při úklidu doma..., setkáváme se s jednajícím Bohem. I v obyčejných všedních momentech je Pán s námi a jedná, možná právě v těchto dnech bude skrze nás konat velké věci.

Ohlášky