5. neděle v mezidobí
Liturgické texty 5. neděle v mezidobí - 4. 2. 2018

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz
Namluvené liturgické texty pro tuto neděli lze přehrát na stránkách www.kulturaslova.cz

V některých chvílích života se nám do cesty postaví nemoc. Jaký má význam a smysl? Jak se k nemoci staví Bůh? Lze jen tak říci, že Bůh chce, abychom trpěli? Nebo má snad z naší bolesti radost? Odpovědi budeme hledat v dnešních textech prvního čtení a evangelia. Druhé čtení přenese téma na rovinu služby. I zde je mnoho otázek, např. proč by měl člověk sloužit druhým?

VSTUPNÍ ANTIFONA

Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, opatruj nás - svůj lid - s otcovskou láskou; a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Kniha Job je napsána jako divadelní hra postavená na dialozích, resp. spíše monolozích šesti aktérů. Tématem této hry je hledání odpovědi na lidské utrpení. Job je spravedlivý, nezhřešil, a přeci trpí. Sedmá kapitola je modlitbou, v níž Job Bohu předkládá svou bolest jako naléhání: "Nepomůžeš-li, Bože, můj život ztratí význam i pro tebe..."

Job 7,1-4.6-7

Job řekl: "Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny. Když uléhám, říkám si: Kdy asi vstanu? Když končí večer, sytím se neklidem do úsvitu. Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský člunek, plynou bez naděje. Pamatuj, že můj život je jako dech, mé oko již nikdy neuzří štěstí."

ŽALM 147

První verše žalmu jsou odpovědí na 1. čtení, druhá strofa mluví o Bohu jako lékaři, který nenechá bez pozornosti žádné rány. On léčí a pozvedá... Text žalmu je i naší modlitbou.

Odpověď: Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, - opěvujte našeho Boha, ne- boť je milý, - zaslouží si chvály. - Hospodin buduje Jeruzalém, - shromažďuje rozptýlené z Izraele. Uzdravuje ty, jimž puká srdce, - a jejich rány obvazuje. - Určuje počet hvězd, - každou z nich nazývá jménem. Velký je náš Pán a přemocný, - jeho moudrost je bez míry. - Pokorné Hospodin pozvedá, - bezbožné však ponižuje k zemi.

2. ČTENÍ

V deváté kapitole prvního listu Korinťanům se Pavel vyjadřuje k otázce odměny (platu) za službu hlásání evangelia. Nejprve obhajuje, že na ni má nárok (9,3-14). Následně však říká, že se jí v Korintě zřekl. Předkládá těm, kteří na něj dorážejí (9,3), že jeho služba komunitě křesťanů je sebevydáním a nikoli cestou k obohacení se.

1 Kor 9,16-19.22-23

Bratři! Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium, a nic za to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl v dobrech evangelia.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Pán vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci. Aleluja.

EVANGELIUM

Již třetí neděli pokračujeme ve čtení první kapitoly Markova evangelia. Dnešní perikopa popisuje Ježíšův typický den. Uzdravuje, není mu lhostejná žádná lidská nouze, ale také má čas na modlitbu. Důraz však neklade na léčení nemocných, ale na zvěstování evangelia.

Mk 1,29-39

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tě hledají!" Odpověděl jim: "Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam ká- zal, protože kvůli tomu jsem přišel." A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Chvalme Boha za jeho milosrdenství, za jeho divy k dobru lidí, neboť žíznivou duši ukojil, hladovou duši naplnil dobrými věcmi.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, tys nám dal jíst z jednoho chleba a pít z jednoho kalicha a spojil jsi nás v Kristu vjedno; dej, ať se to projevuje v našem životě, abychom s radostí spolupracovali na spáse světa. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Sledujeme Ježíše ve sváteční (sobotní) den. Účastnil se bohoslužby v synagoze a nyní je pozván na oběd. Ale něco je špatně. Petrova tchyně místo asi očekávané péče o hosta leží vážně nemocná. Kristus tuto bolestnou situaci před zraky učedníků vyřeší. A hned večer řeší další podobné problémy. Bůh má moc zlomit vládu zla a zlého ducha, který působí bariéry bránící kvalitnímu životu. Ježíš odhaluje člověku, kdo je skutečný zachránce. Ale opravdu toužíme po tomto daru svobody? Mnozí se uzavíráme do své bolesti, do svých zranění a naději na záchranu odvrhujeme i za cenu velké hořkosti vůči Bohu. Bůh má moc proměnit náš život, jen to je často jinak, než jsme sami plánovali, jak ukazuje i příběh spravedlivého Joba.

Ohlášky