Dopis farníkům 21.  dubna 2019
Informace z farnosti

"Vy jste lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu." (1 Petr 2,9)

21. dubna 2019

Vážení a milí farníci,

na začátku velikonočního dopisu chci vyjádřit vděčnost za to, že jsme také letos mohli společně hezky prožít největší křesťanské svátky. Poděkování patří všem, kdo se jakýmkoli způsobem zapojili do jejich přípravy či průběhu.

Zanedlouho začne měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. Vztah k Matce Boží se v životě každého z nás v průběhu času vyvíjí. Pokud by se někdo chtěl podělit o svou lásku k ní, může během měsíce května hudbou či zpěvem obohatit májové. Pozvání se týká dětí i dospělých a vztahuje se na bohoslužby ve všech kostelech naší farnosti. Kvůli snadnější organizaci prosím o sdělení dne, v kterém byste se mohli do májové pobožnosti zapojit.

Noc kostelů je pro letošní rok stanovena na pátek 24. května. V kostele sv. Ondřeje bude možné se od 17.00 podívat na kůr a na zázemí pro třetí manuál varhan, na jehož dostavbě práce v letošním roce pokračují. Od 18.00 bude mše svatá, jejíž součástí bude modlitba na úmysly, které od poloviny května bude možné vkládat do vázy k tomuto účelu určené. Lístečky se svěřenou radostí či starostí nebude nikdo ani veřejně, ani soukromě číst.

Na hudební složce mše svaté i májové o Noci kostelů se bude podílet jak Ekumenický pěvecký sbor, tak dětský sboreček. Děti z prvního stupně budou mít zkoušku ve středu 15. 5. v 15.00 a děti z druhého stupně v pátek 17. 5. v 14.30. Obě zkoušky povede Radka Řeháková. Sraz dětí v pátek 24. 5. bude v 17.30 v kostele sv. Ondřeje.

Přibližně od 19.00 bude na naší faře drobné občerstvení. Pokud bude někdo z vás moci něco dobrého připravit, přispěje tak nemalým dílem k spokojenosti návštěvníků Noci kostelů. Od 19.30 program pokračuje v evangelickém kostele a v 22.30 bude zakončený ekumenickou modlitbou v kostele na Orebu. Další informace k Noci kostelů budou zveřejněné např. na plakátech
a v Třebechovickém Haló.

Začátkem dubna se podařilo dokončit práce, které byly rozdělané z loňského roku. V sakristii u sv. Ondřeje přibyly lišty po obvodu zdi a parapet u venkovního okna. Ve zvonovém patře došlo k zateplení stěny místnosti, která bude obsahovat píšťaly, motor a další zařízení potřebné k provozu třetího manuálu varhan. Samotné varhanářské práce pokračují zatím v dílně varhanáře Petra Fischera.

Od dubna zdobí sakristii kostela na Orebu nový procesní kříž, který budeme moci použít o letošní pouti ve čtvrtek 20. 6. v 18.00 hodin. Slavnost Těla a krve Páně u sv. Ondřeje bude pak v neděli 23. 6. v 9.00 a bude spojena s prvním svatým přijímáním; na Vysokém Újezdě pak bude bohoslužba v 14.00 hodin.

Po Velikonocích začnou letošní práce na kostele sv. Ondřeje. Budou se týkat zejména opravy okenic a okna ve zvonovém patře a restaurování vitrážového okna nad hlavním vstupem do kostela. Postavené lešení se využije k opravě ostění oken u schodišť do věže kostela a k dílčímu vyspravení fasády.

V úterý 30. dubna nebude výjimečně mše svatá. Od května budou mše svaté ve všední dny v kostele sv. Ondřeje, v neděli 5. května po mši u sv. Ondřeje počítejte s posezením na faře. Čtvrteční lectio divina a adorace budou do konce června kromě 30. května, kdy je slavnost Nanebevstoupení Páně, a 20. června, kdy je na Orebu pouť.

Na sobotu 8. června se připravuje v Hradci Králové diecézní setkání dětí. Bližší informace zatím ještě nebyly zveřejněné.

Připomínám možnost zapůjčení dvou knih, o kterých jsem psal v minulém dopise: Ludvík Domečka a František Ladislav Sál v díle Královéhradecko popisují historii různých vesnic a míst okresu královéhradeckého včetně Třebechovic a jejich okolí. Autorem druhé knihy je Antonín Flesar, bývalý zdejší kaplan, který v r. 1895 připravil Popis historicko-archeologicko-statistický okresu Opočenského. Fotokopie těchto knih vyšly v nakladatelství Garn.

Na závěr bych chtěl ještě zmínit termín letošního hlavního úklidu kostela sv. Ondřeje, který bude od 19. do 23. srpna. Budu rád, když budete moci přiložit ruku k dílu.

S přáním Pánova požehnání

P. Jan Šlégr, farář