Dopis farníkům 25. listopadu 2018

"Ondřej řekl svému bratru Šimonovi: Našli jsme Mesiáše.
A přivedl ho k Ježíšovi." Jan 1,41-42

25. listopadu 2018

Vážení a milí farníci,

blíží se začátek nového liturgického roku a s ním řada věcí, které bych vám rád sdělil. Tento pátek nás čeká pouť ve farním kostele sv. Ondřeje. Doufám, že budete moci přijít na bohoslužbu, protože bude spojena s možností přijmout novokněžské požehnání. Zavítá k nám letošní novokněz P. Petr Vtípil. Žil třicet šest let v manželství a v r. 2011 ovdověl. Nyní je kaplanem v Hlinsku. 

Zde jsou odkazy na články, které představují jeho život v souvislosti s kněžským svěcením:

zpráva ze svěcení v září 2018 a rozhovor s P. Petrem Vtípilem o jeho cestě ke kněžství

Letošní pouť chci spojit také se začátkem mariánské novény. Od svátku sv. Ondřeje je to do 8. prosince přesně devět dní. Jedná se o úctu k Panně Marii rozvazující uzly. Od nejstarších dob křesťanství je Panna Maria viděna v protikladu k Evě. Uzel, který panna Eva svou neposlušností uvázala, Panna Maria svou poslušností rozuzlila. O úctě k Panně Marii rozvazující uzly se několikrát zmiňoval papež František a díky němu je rozšířená i v Argentině.

Struktura novény je jednoduchá. Po znamení kříže následuje prosba o odpuštění a obrácení, myšlenka na příslušný den, růženec (celý nebo desátek) a modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly. Novénu se budeme modlit společně půl hodiny před bohoslužbami: u sv. Ondřeje to bude v pátek 30. 11. a v sobotu 1. 12. v 17.30, v neděli 2. 12. v 8.30; v kapli na faře od pondělí do pátku v 17.30 a v sobotu v 6.30. Znamená to tedy, že bude mše také v pondělí 3. 12. v 18.00 a v sobotu 8. 12. v 7.00 hod. Večerní mše 8. 12. bude v kostele z druhé neděle adventní.

Budu rád, když se k této novéně přidáte. Nenavrhuji žádný společný úmysl, myslím, že zašmodrchaných věcí vidí každý ve svém životě nebo v životě svých blízkých dost. Text novény vydalo Karmelitánské nakladatelství, několik výtisků je na požádání k dispozici. Pokud se někdo nebude moci některý den zúčastnit společné modlitby, může využít odkazu na farním webu, kde jsou příslušné texty k dohledání. Pokud by ani toto nebylo pro někoho možné, může se přidat např. modlitbou celého růžence.

Součástí novény je modlitba za obrácení a právě začínající adventní období nás také přivádí k určité revizi života. Důležitou chvílí, kdy obrácení vrcholí, je slavení svátosti smíření. 30. 11. od 17.30 můžete v kostele sv. Ondřeje využít ke zpovědi novokněze P. Vtípilaa v neděli 16. 12. od 16.30 budu spolu s panem děkanem F. Hladkým zpovídat na faře. Příležitost ke zpovědi máte před večerními bohoslužbami jak během novény, tak mimo ni.

Roráty v kapli na faře budou tedy ve středu a ve čtvrtek od druhé neděle adventní: 12., 13., 19. a 20. 12. v 6.00 hod. Sobotní roráty v kostele sv. Ondřeje budou 22. 12. v 7.15, po nich bude snídaně na faře a po jejím skončení budou děti zdobit stromečky u betléma.

Farnost u katedrály pořádá adventní duchovní obnovu, kterou povede P. Prokop Brož. Začíná mší svatou v katedrále v pátek 14. 12. v 18.30 hodin a pokračuje v sobotu dopoledne přednáškami v Novém Adalbertinu. Můžete využít i této nabídky ke ztišení před Vánocemi.

Adventní období provázejí také koncerty. Do kalendáře si můžete poznamenat sobotu 15. 12. v 15.00 na Vysokém Újezdě, kdy do kostela sv. Jakuba zavítá skupina hudebníků z Přelouče
a blízkého okolí, kteří se scházejí pro radost z hudby a společného muzicírování. Jejich vokálně-instrumentální soubor se jmenuje Schola Cantoribus a působí ve farnosti Přelouč. Na koncertě zazní tradiční staročeské adventní písně, zpěvy modlitby Taizé a skladby pro zobcovou a příčnou flétnu a varhany z období baroka. Zpívat bude Lucie Hadáčková, na flétny hrají Lucie Stříbrná a Eva Kratošková, varhany rozezní Martin Hadáček.

O den později v neděli 16. 12. v 15.00 bude adventní koncert v Jeníkovicích, kde se do programu zapojí místní děti, smyčcové trio a Kolednice.

Vánoční pořad bohoslužeb bude jako obvykle: 24. 12. v 16.00 v Blešně, v 24.00 u sv. Ondřeje, 25. 12., 26. 12. a 1. 1. v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích. Mše v neděli 30. 12. v 9.00 bude spojena s obnovou manželských slibů. A o svátku sv. Jana 27. 12. budeme žehnat víno.

Těším se na setkání při slavení Božích tajemství a v modlitbě vyprošuji požehnaný adventní čas.

Jan Šlégr, farář