Dopis farníkům 29. ledna 2017

"Ráno vstávej a pros Boha,
abys večer, než půjdeš spát, měl za co děkovat."

Pavel Kosorin, Křesťanské aforismy


29. ledna 2017

Vážení a milí farníci,

uplynulý kalendářní rok byl výjimečný tím, že většina jeho dní byla zároveň Svatým rokem milosrdenství. Svaté brány, které se tentokrát neotevřely pouze v samotném Římě, umožnily také nám projít některou z nich i v naší zemi. Rád vzpomínám na návštěvy katedrály, které jsme v rámci farnosti podnikli jak při pěších poutích, tak při účasti na pondělních bohoslužbách. Celým rokem nás provázel svou podmanivou melodií hymnus Misericordes sicut Pater a o slavnosti Ježíše Krista Krále jsme mohli prožít společnou kající bohoslužbu.

Protože se jednalo o celosvětovou záležitost, považoval jsem za vhodné věnovat Svatému roku milosrdenství dostatečnou pozornost také v prosklené nástěnce v předsíni kostela. Byla tedy připravena tak, že se nepočítalo s její obměnou. Během února bude nástěnka aktualizována a bude možné věnovat více prostoru jak farním záležitostem, tak diecézním aktivitám. Jednou z nových položek bude měsíční přehled o výši nedělních sbírek v kostele sv. Ondřeje a v kostele sv. Jakuba. Předpokládám, že tento způsob informování bude vhodnější než zmiňovat výši sbírky každou neděli v ohláškách.

Chci poděkovat každému z vás za finanční podporu, kterou farnosti poskytujete jak při pravidelných nedělních sbírkách, tak příležitostnými dary. K vašim darům se podařilo získat ještě několik dotací, které umožnily provést níže uvedené práce.

Město Třebechovice pod Orebem darovalo 30.000 Kč na opravu varhan v kostele Božího Těla na Orebu. Bylo tak možné pořídit nový ventilátor včetně nové tlumící skříně. Kromě toho byly také vyspraveny některé stupně na schodišti ve věži kostela. Tyto práce si celkem vyžádaly 52.570 Kč.

Další dotace se podařilo získat z Ministerstva kultury na kostel sv. Marie Magdalény v Ledcích a sv. Jana Křtitele v Klášteře nad Dědinou. Tyto prostředky umožnily v Klášteře nad Dědinou vyměnit vstupní dveře a natřít okna i okenice. V Ledcích se kromě pořízení nových vrat opravily a natřely dveře a okenní rámy. Za tyto práce na kostele v Klášteře nad Dědinou bylo fakturováno 60.100 Kč a na kostele v Ledcích 63.299 Kč. Zmíněné dotace byly ve výši 54.000 Kč pro kostel sv. Jana Křtitele a 56.000 Kč pro kostel sv. Marie Magdalény.

V souvislosti s prořezáním akátů a výsadbou nových stromů
u kostela v Jeníkovicích obdržela farnost dotaci od obce Jeníkovice ve výši 5.000 Kč. Náklady na tyto práce byly 40.656 Kč a zahrnovaly také např. odlehčující řez lípy, která prorůstala vedením vysokého napětí, pokácení několika akátů a seříznutí pařezů po dříve pokácených stromech. Podařilo se také zrekonstruovat opěrnou zeď za 202.757 Kč. Finanční zajištění této opravy bylo umožněné prodejem jednoho farního pozemku. K použití prostředků získaných tímto prodejem k opravě zdi se přikláněl již dříve i otec Václav Loukota, ale tehdy farnost nedostala od biskupství povolení pozemek prodat.

V uplynulém roce se také podařilo dokončit aktualizaci všech nájemních a pachtovních smluv, které má farnost uzavřené s různými subjekty. V některých případech to znamenalo změnu firmy, zvláště pokud jde o přenos dat vysílači umístěnými na věžích kostelů. V této souvislosti bylo potřeba na kostele sv. Ondřeje zajistit poklop, aby ho neodnesl silný vítr. V kostele na Orebu a v Jeníkovicích bylo nutné vyčistit podlahu lucerny od holubinců a zamezit zatékání do věže prostupy, kterými je vedena elektrická energie.

Další klempířské práce se dělaly na kostele sv. Ondřeje
a sv. Jakuba. V Třebechovicích bylo potřeba u sakristie směrem k presbytáři vyměnit prasklý a ucpaný svod, z druhé strany sakristie přidat ve spodní části koleno, aby voda odtékala od stěny kostela. Pozornost bylo nutné věnovat také nástřešním žlabům, které zřejmě kvůli působení ledu a sněhu byly místy natolik vyhnuté, že při silnějším dešti přetékala voda přes jejich hranu. Rovněž u pultových střech byl přidán na stěnu kostela pás měděného plechu, aby odstřikující voda neničila fasádu kostela.

Ve Vysokém Újezdě byl u přístavku kostela vyměněn žlab, a na střeše byly doplněné závětrné lišty. Jiné drobné klempířské práce byly provedeny na kostele v Krňovicích, v Ledcích a na faře v Třebechovicích pod Orebem.

Když zaměříme pozornost na jinou oblast života farnosti, byly do matrik zaznamenány tyto údaje: sedm křtů, jedna svatba, jedenáct pohřbů.

Letos chceme pokračovat v setkávání na faře (nejen) u kávy
a čaje. Můžete si do kalendáře poznamenat tyto neděle: 19. února, 19. března, 2. dubna, 7. května, 1. října a 5. listopadu. Budu rád, když si uděláte čas a aspoň někdy přijdete mezi nás. Zvláště bych vás chtěl pozvat na březnové setkání, kdy budeme mít ve farnosti návštěvu. Pozval jsem na mši sv. jáhna Vojtěcha Novotného, který vykonává jáhenskou službu v Poděbradech a letos v sobotu 13. května bude mít v Hradci Králové kněžské svěcení. Přijede k nám, aby nás osobně pozval jak na kněžské svěcení, tak na primici, která bude v Chrudimi. Kněžské svěcení bude v den 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, což je další důvod k tomu, abychom při této události nechyběli.

Do katedrály bychom se mohli ve větším počtu vypravit ještě jednou a to v předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého. Jedná se o sobotu 3. června, kdy v 18.30 začne bohoslužba, při které bude diecézní biskup biřmovat. Na tuto událost se připravuje také několik našich farníků, kteří se chtějí přidat k ostatním biřmovancům. I jejich jménem prosím, abyste provázeli jejich přípravu modlitbou, a zároveň vás také zvu na slavnost biřmování.

V kontaktech na závěr dopisu nenajdete telefonní číslo na pevnou linku, protože během podzimu bylo zrušeno. Můžete si ho tedy vymazat i ze svých seznamů.

Rozpis bohoslužeb ve filiálních kostelech, kterým tento dopis končí, vnímejte také jako pozvání k návštěvě dalších kostelů naší farnosti, kam vás s sebou rád vezmu, když se předem domluvíme.

Protože je tento dopis prvním v novém roce, chtěl bych využít příležitosti a poděkovat vám za průběžnou a rozmanitou pomoc, bez níž život farnosti není možný. Těžko bych vyjmenoval všechny, kterým chci poděkovat, ale přece jen bych rád zmínil alespoň kostelníky, lektory, ministranty, hudebníky, zpěváky, ty kdo se zapojují do květinové výzdoby a úklidu kteréhokoli kostela ve farnosti. V neposlední řadě děkuji těm, kdo se věnují dětem v rámci výuky náboženství nebo zpívání.

Svatý rok milosrdenství již skončil. To co ale nekončí je touha milosrdného Boha po setkávání s námi. Mezi mnoha příležitostmi k tomuto setkávání je jedna, ke které bych vás rád pozval. Mám na mysli slavení svátosti smíření. Můžeme ji vnímat jako chvíli, kdy nás Bůh bezpodmínečně přijímá, projevuje nám svou blízkost a mocí svého milosrdenství nás proměňuje, abychom se mu více podobali. Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před večerními bohoslužbami nebo po domluvě i v jinou dobu.

Ať na vás Pán svým požehnáním nešetří!

P. Jan Šlégr, farář
604 911 341

rkf-trebechovice@seznam.cz
https://farnost-trebechovice.webnode.cz/

Rozpis bohoslužeb