Dopis farníkům 31. prosince 2017
Informace z farnosti

"Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta,
všude procházel a prokazoval dobrodiní..." (Sk 10, 38)

31. prosince 2017

Vážení a milí farníci,

s přicházejícím novým rokem chci přiblížit některé plány, které s ním souvisejí, a také shrnout něco z toho, co se v uplynulém roce v naší farnosti stalo.

S životem farnosti souvisí mnoho práce, kterou řada z vás pomáhá zastat. Chci vám tedy poděkovat za veškeré modlitby
i další služby, které vykonáváte pro dobrý chod farnosti. Chtěl bych vám všem společně poděkovat, protože výčet jmen by byl dlouhý a mohl bych přitom na někoho zapomenout, což by mne velice mrzelo. Mám na mysli jak vás, kdo se staráte o kostel sv. Ondřeje, tak vás, kdo pečujete o další kostely naší farnosti.

Jednou z forem modlitby, při níž chci prosit Boha o jeho požehnání pro vás a vaše blízké, je mše svatá za dobrodince farnosti. Na tento úmysl bude sloužena mše měsíčně, zpravidla na první pátek. V nejbližších měsících se tedy jedná o 5. ledna,
2. února, 2. března a 6. dubna 2018.

V průběhu liturgického roku si připomínáme různé události z Ježíšova života. Protože ne všechny vycházejí na neděli, chtěl bych vás pozvat na bohoslužbu spojenou se slavností Zjevení Páně a se svátkem Uvedení Páně do chrámu. První zmíněná slavnost zahrnuje žehnání vody, křídy a kadidla, případně
i zlatých předmětů. Toto žehnání bude při mši svaté v předvečer slavnosti v pátek 5. ledna 2018 v 18.00 hodin.

Svátek Uvedení Páně do chrámu je asi známější pod lidovým názvem "Hromnice". Jedná se o čtyřicátý den po Narození Páně, kdy Josef s Marií přicházejí s Ježíšem do jeruzalémského chrámu, aby přinesli předepsanou oběť. Stařec Simeon o několikatýdenním Ježíšovi říká, že bude světlem k osvícení pohanů. Na památku tohoto setkání se při bohoslužbě koná průvod s rozžatými svícemi. Přijďte tedy v pátek 2. února 2018 v 18.00 do kostela sv. Ondřeje.

Popeleční středa letos vychází na 14. února 2018. Jak název sám napovídá, udělování popelce se koná právě v tento den. Pokud by se někdo nemohl účastnit večerní bohoslužby, může požádat o udělení popelce v jinou hodinu, popř. v jiný den.

V lednu budeme prožívat týden modliteb za jednotu křesťanů. Při této příležitosti bude ve středu 24. 1. 2018 v 19.00 ekumenická bohoslužba v kostele sv. Ondřeje s následným pohoštěním na naší faře. Na úmysl sjednocení křesťanů bude týž den sloužena mše v 18.00 v kapli na faře.

Pozvání na výše uvedené bohoslužby s sebou nese také jejich přípravu po hudební a pěvecké stránce. Chtěl bych tedy pozvat zpěváky k účasti na zkouškách, které se budou konat na evangelické faře v 19.00 ve středu 31. ledna a 7. února.

Posezení na faře (nejen) u kávy je plánované na následující neděle: 21. ledna, 18. února a 18. března. Budu rád, když této nabídky k setkání využijí také ti, kterým to zatím nevyšlo.

V novém roce bude probíhat příprava dětí na první svaté přijímání. Prosím rodiče, aby mi do poloviny ledna sdělili, zda mají o tuto nabídku zájem, abychom si v neděli 21. 1. 2018 po mši mohli upřesnit další věci spojené s přípravou.

Rozpis úklidu kostela sv. Ondřeje najdete na prosklené nástěnce v předsíni kostela, hlavní úklid bude od 18. 6. do 22. 6. 2018. Budu vděčný, když si budete moci zorganizovat čas, abyste se do úklidu kostela mohli zapojit.

Chtěl bych vás upozornit na několik výjimek v pravidelném pořadu bohoslužeb. Mše svaté nebudou ve středu 10. ledna a v době jarních prázdnin od úterý 20. února do pátku 23. února. Přehled bohoslužeb v kostele v Krňovicích, v Jeníkovicích, v Ledcích a na Orebu v roce 2018 najdete na konci tohoto dopisu.

Rád bych se v tomto dopise obrátil také na nemocné farníky, kterým bych chtěl nabídnout společné slavení svátosti pomazání nemocných. Možná, že tato svátost je v povědomí známá pod názvem poslední pomazání. Důležité je vědět, že její slavení má svůj základ v uzdravování nemocných, které spolu s hlásáním evangelia Ježíš svěřuje apoštolům. Setkání s Ježíšem v této svátosti je určené pro věřícího člověka, který je vážně nemocný, kterého čeká náročná operace nebo který se ocitá v nebezpečí smrti kvůli slabosti stáří. Budu rád, pokud se mi sami nemocní nebo někdo z vás, kdo o nemocné pečujete, do konce ledna přihlásí. Pokud by pro někoho bylo obtížné přijmout svátost nemocných mimo prostředí, v kterém je zvyklý žít, budu rád, když se také ozve, a rád ho navštívím. V první polovině února bych se pak nemocným ozval, sešel se s nimi a domluvil další potřebné náležitosti. Předpokládám, že by společné slavení svátosti nemocných proběhlo v postní době.

Dalším tématem, o kterém bych se chtěl zmínit, jsou prezidentské volby v polovině ledna. Chtěl bych vás povzbudit k modlitbě na tento úmysl i k účasti na volbách.

Ještě mi dovolte stručné ohlédnutí za uplynulým rokem. Letos bylo v naší farnosti třináct křtů, jedna svatba a jedenáct pohřbů.

V končícím roce se podařilo získat dotace na opravu některých kostelů. Ministerstvo kultury přidělilo dotaci jak na kostel sv. Jakuba ve Vysokém Újezdě, tak na kostel Božího Těla na Orebu.

V prvním případě se jednalo o částku 109.000 Kč, která umožnila provést opravu a nátěry venkovních dveří, oken, mříží i zhotovení repliky okna na západní straně sakristie. Součástí prací bylo také opracování pantů, kování i výměna poškozeného ostění u hlavního vchodu do kostela. Za tyto práce farnost zaplatila 121.573 Kč.

Kromě těchto prací došlo také k opravě varhan, která byla hrazena z výtěžku jak loňského adventního koncertu (3.488 Kč), tak letošního (3.100 Kč), tak především z daru jednoho z farníků, který na tento účel poskytl 10.000 Kč. Za opravu varhan farnost zaplatila celkem 18.375 Kč.

Opravy kostela na Orebu bylo možné uskutečnit díky dotacím, které farnost obdržela jednak z Ministerstva kultury ve výši 156.000 Kč, jednak z města Třebechovice pod Orebem ve výši 30.000 Kč. Je možné si všimnout repliky venkovních dveří do sakristie, natřených dveří, oken, okenic a mříží na celém kostele, rámu s pletivem ve špaletě severního okna lodi, opravených říms na věži kostela a nového hromosvodového svodu, který bylo nutné doplnit. Z vykonaných prací, které nejsou vidět z venku, je potřeba zmínit výměnu ostění u dveří ze schodiště ve věži kostela na kůr, které bylo narušené aktivní dřevomorkou, a nátěr vnitřních dveří mezi sakristií a presbytářem. Celkové náklady za tyto práce činily 263.514 Kč.

Pokud jde o kostel v Ledcích, byl letošní rok obdobím zpracovávání požadovaných zaměření a průzkumů. Část prací je hotová, zbývající část bude dokončena začátkem nového roku. Jedná se o stavebně historický průzkum, dendrochronologický průzkum a o průzkum krovu z hlediska napadení biologickými škůdci. Zahájení těchto prací bylo možné díky dotaci z obce Ledce ve výši 45.000 Kč a pokračování v dalších průzkumech umožnila dotace z Královéhradeckého kraje ve výši 90.000 Kč. Celkové výdaje budou známé až po dokončení prací.

Chtěl bych také poděkovat městu Třebechovice a zároveň též Technickým službám za úpravu prostranství u presbytáře kostela sv. Ondřeje.

Z dalších prací bych např. v kostele sv. Ondřeje mohl zmínit opravu procesního kříže, klíče a zámku u svatostánku, výrobu klíčů k bočním dveřím, opravu dvířek i zámků u skříně v sakristii.

Děkuji za společně prožité chvíle a přeji požehnaný nový rok.

P. Jan Šlégr, farář