Dopis farníkům 18. 9. 2016

18.09.2016

"Bůh ve své nevýslovné dobrotě
připouští k sobě a přijímá nejen spravedlivé,
ale i ty, kdo ochotně vyznávají své viny;
i k takovým bývá milosrdný a vlídný."

sv. Efrém Syrský (+ 373)

18. září 2016

Vážení a milí farníci,

před dvěma týdny jsme slavili posvícení u sv. Ondřeje, dnes ho slavíme na Orebu. Využívám této příležitosti, abych poděkoval za hezký průběh farního dne jak těm, kdo přiložili ruku k dílu
a připravili, co bylo třeba, tak i těm, kdo přišli, aby společně strávili část neděle.

Rád bych vám v dnešním psaní přiblížil dvě pozvánky související s rokem milosrdenství, nabídl přehled pravidelných aktivit v novém školním roce a sdělil ještě několik dalších věcí.

V rámci Svatého roku milosrdenství mám pro vás dvě pozvání. Jedno se týká ekumenické pěší pouti, druhé kající bohoslužby. Jednu pěší pouť jsme už podnikli letos po Velikonocích. Protože někteří věřící z místního farního sboru ČCE měli zájem vydat se na pouť k Bráně milosrdenství s námi, domluvili jsme se, že budeme putovat také na podzim. Jedná se o neděli 16. 10. 2016, vycházet budeme z kostela v Krňovicích v 11:30, mše svatá zde začíná v 10:30 hodin. Cílem cesty je Brána milosrdenství v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Pokud by se někdo chtěl přidat, ale netroufá si jít pěšky cca 13 km dlouhou cestu, můžeme se společně sejít v 15:00 hod.
u kamenného kříže před presbytářem katedrály v Hradci Králové. Po krátké společné modlitbě u zmíněného kříže půjdeme průvodem do katedrály, projdeme Bránou milosrdenství a četbou z Písma svatého, zpěvy a požehnáním celou pouť zakončíme.

O slavnosti Ježíše Krista Krále 20. 11. 2016 papež v Římě zakončí Svatý rok milosrdenství. V naší farnosti v tento den bývá od 10:00 do 17:00 adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí. Letos bychom na ni navázali kající bohoslužbou, kterou bychom v naší farnosti společně zakončili svatý rok. Smyslem kající bohoslužby je napomoci k obrácení a očištění srdce, pěstovat společně ducha kajícnosti a prosit o Boží milosrdenství pro naše rodiny a města či obce, ve kterých žijeme. Tak jako dobro, které konáme, se šíří kolem nás, tak také nepravosti, kterých se dopouštíme, ovlivňují též naše okolí. Proto je dobře prosit o odpuštění a Boží milosrdenství také společně. Budu rád, pokud v neděli 20. 11. 2016 budete mít čas na soukromou adoraci i společnou kající bohoslužbu v 17:00 hodin.

Rád bych připomněl, že adorace před Nejsvětější svátostí se konají pravidelně první pátek v měsíci bezprostředně po mši svaté a během školního roku také ve čtvrtek od 20:00 do 20:30 v kapli na faře. Uctívání Krista přítomného ve svátosti nás přivádí k vděčnosti za dar toho, který skrze své lidství neustále vlévá božský život v údy svého těla.

Mezi další pravidelné aktivity patří výuka náboženství. Děti z prvního stupně se budou scházet ve středu v 14:45, žáci z druhého stupně v pátek v 15:05; dětský sboreček bude mít pravidelné zkoušky ve středu v 15:30 pro děti z prvního stupně
a v 16:00 pro žáky z druhého stupně.

Během školního roku se také každý čtvrtek v 18:45 scházíme na faře k lectio divina, při kterých se věnujeme zvláště evangeliu následující neděle. Latinský název označuje způsob, jakým křesťané od počátku přistupovali k Božímu slovu: vykládali Písmo Písmem, chtěli prohlubovat společenství s Bohem, toužili vystavovat svůj život soudu a světlu Božího slova. Tato setkání chtějí být pomocí a pobídkou ke každodennímu naslouchání Kristu četbou Písma. Čtvrteční lectio divina lze navštěvovat také příležitostně nebo např. v určitém období liturgického roku.

Další pravidelnou aktivitou pod střechou fary jsou modlitby matek, které probíhají jednou za dva týdny v pondělí večer. Pokud by se někdo chtěl blíže seznámit s náplní těchto setkávání, může se obrátit na Irenu Dyntarovou nebo Marii Reschelovou.

Budu rád, když si do kalendáře poznamenáte datum prvních nedělí zbývajících měsíců tohoto roku, tedy 2. října, 6. listopadu a 4. prosince, protože to jsou dny, kdy vás po mši svaté zvu k posezení na faře nejen u kávy a čaje.

Ještě bude v naší farnosti probíhat jedna pravidelná aktivita, která souvisí s přípravou na svátost biřmování. Někteří z vás projevili zájem o přípravu na přijetí této svátosti už před půl rokem. Dříve než začneme domlouvat způsob přípravy, chtěl bych se ještě jednou obrátit na vás, kteří jste u biřmování nebyli a jste starší patnácti let: budu rád, když ještě jednou zvážíte svou účast v přípravě na svátost biřmování. Jedná se o příležitost pohovořit o víře, abychom ji měli více zdůvodněnou; jedná se o příležitost naučit se s větším užitkem prožívat mši svatou; jedná se také o možnost zeptat se na věci, které vás zajímají a třeba jen vzdáleně souvisejí s životem z víry. Budu rád, když se u mne do konce září přihlásí další zájemci o přípravu na svátost biřmování. V neděli 2. října by pak po mši svaté byla organizační schůzka.

Tak jako v minulých letech se před zahájením bohoslužeb ve farní kapli udělal větší úklid na faře, byl bych vděčný za podobnou pomoc i v letošním roce. Chtěl bych požádat vás, kdo byste chtěli a mohli pomoci, abyste mi do konce září dali vědět. Pak bychom se dohodli na konkrétních dnech.

Rád bych se také zmínil o budově na farní zahradě, které se říká orlovna. Na jednání pastorační rady jsme se dohodli, že uděláme Den otevřených dveří, protože ukrývá hodně věcí a chceme dospět k tomu, aby v ní zůstalo pouze to, co je v současné době využitelné pro život farnosti. Pokud by měl někdo zájem se do orlovny podívat a případně si vybrat některou z věcí tam uložených, může tak učinit ve středu 5. října 2016 od 15 do 16 hodin a v sobotu 8. října od 8 do 9 hodin (případný zájemce se může se mnou domluvit i na jiném termínu); zazvoňte na faru, v případě otevřených vrat můžete vejít či vjet do dvora.

Zanedlouho začne měsíc říjen, který je spojen s častější modlitbou růžence. Budeme se ho modlit společně v kostele od úterý do soboty v 17:30 před mší svatou. Vím, že tato modlitba je každodenní součástí života mnoha z vás. Pokud by někdo tuto modlitbu neznal a chtěl se ji naučit, budu rád, když mne v této záležitosti osloví.

S přáním Pánova požehnání

P. Jan Šlégr, farář
604 911 341, 495 592 422
rkf-trebechovice@seznam.cz
https://farnost-trebechovice.webnode.cz/