Svaté přijímání a bezlepková dieta

22.08.2016

Liturgická komise ČBK vydala 26. 10. 2015, č. j. 685/2015 dokument o Svatém přijímáním a bezlepkové dietě. Vznikl ve spolupráci s několika lékaři a magistry farmacie. Tento text je určen nejen věřícím s bezlepkovou dietou. Dává si za cíl sdělit potřebné informace spojené se svatým přijímáním při bezlepkové dietě a pomoci pochopit zvláštní požadavky na průběh mše svaté, zvláště přijímání. Nejprve jsou vysvětleny pojmy lepek, bezlepková dieta a její zásady. V druhé části je zpracována problematika obsahu lepku v chlebě a víně používaných ke slavení mše. V poslední kapitole jsou popsány praktické důsledky, které vyplývají z prvních dvou částí.


Níže uvedený text je závěrečnou částí popisující praktické důsledky, doporučujeme četbu celého textu, který je ke stažení v pdf.

Závěrečná část popisující praktické důsleky je shrnuta níže (převzato ze stránek www.liturgie.cz).

1. Mše svatá

A. Před začátkem mše svaté

a) V běžné farní pastoraci

Věřící s bezlepkovou dietou by měl celebrujícímu knězi oznámit před začátkem mše svaté, že chce přijímat nízkolepkovou hostii nebo, v případě, že nízkolepková hostie není k dispozici, jen pod způsobou vína. Pokud věřící patří do místní farnosti, je nejvýše vhodné vyjít vstříc a dlouhodobě zajistit kromě běžných hostií také nízkolepkové hostie. Někdy se ale může jako praktičtější ukázat, když si nízkolepkovou hostii nosí na bohoslužby dotyčný věřící sám, např. pokud přichází v rámci farnosti na bohoslužbu mimo farní kostel. Dalším důvodem může být i potřeba samostatné patény pro nízkolepkovou hostii.

Kněz by se měl s tímto věřícím domluvit, kdy bude přistupovat k přijímání (první nebo poslední). V případě, že je více podávajících, dohodnout, kdo nízkolepkovou hostii podá.

Jestliže se podává podobojí, měl by se kněz s věřícím s bezlepkovou dietou domluvit, jakým způsobem bude přijímat, zda pitím z kalicha, nebo namáčením.

Jestliže se jedná o člověka s naprostou intolerancí k lepku, bude potřeba připravit dva kalichy (nemůže totiž použít ani nízkolepkovou hostii, může přijímat pouze z kalicha, do kterého nebyl vpuštěn úlomek hostie).

b) Při bohoslužbách, kterých se účastní větší počet věřících (např. na poutních místech, v katedrálách a ve větších farnostech)

Přistupuje-li k přijímání více věřících s bezlepkovou dietou, mohlo by se ukázat jako vhodné, kdyby se proměněné nízkolepkové hostie uchovávaly ve svatostánku v samostatném označeném ciboriu (např. kvůli přinášení eucharistie nemocným).

Jestliže je přítomno více podávajících, lze před rozdáváním přijímání oznámit věřícím, že na jednom konkrétním místě se bude podávat pouze těm, kteří mají bezlepkovou dietu; popř. oznámit, že věřící s bezlepkovou dietou budou moci přistoupit k přijímání bezprostředně po skončení mše svaté.

B. Při přípravě darů

Je-li na stejné paténě, přináší se nízkolepková hostie k oltáři spolu s ostatními dary po přímluvách.

Je-li na samostatné paténě, pak je lepší, když ji z abaku přinese přisluhující

C. Při přijímání

Při lámání chleba kněz vpouští malý úlomek běžné hostie do kalicha. Zvláště když se podává podobojí, je vhodné, aby tento malý úlomek kněz při přijímání z kalicha také přijal. Je možné tak učinit napitím nebo i namočením hostie v kalichu, kterou pak celebrant přijme. Toto doporučení se stává nutností, pokud je mezi přijímajícími věřící s bezlepkovou dietou.

Před podáním nízkolepkové hostie si podávající otře prsty do purifikatoria.

2. Další souvislosti

Protože podávat svaté přijímání může kromě kněze také jáhen nebo akolyta, je potřeba, aby správce farnosti poučil o správném průběhu ty, kteří mu s rozdáváním eucharistie pomáhají.

Zároveň je vhodné informovat věřící o možnostech, které církev lidem s bezlepkovou dietou nabízí v souvislosti se svatým přijímáním. Lze využít odkaz na www.liturgie.cz, farní zpravodaj nebo webové stránky, nástěnku, katechezi. Lidi s bezlepkovou dietou lze najít jak mezi dětmi, které se připravují k prvnímu svatému přijímání, tak mezi dospělými, kteří jsou uváděni do křesťanského života.