Posvícení v kostele sv. Ondřeje
Liturgické texty posvícení - 26. 8. 2018

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz
Namluvené liturgické texty pro tuto neděli lze přehrát na stránkách www.kulturaslova.cz

Vstupní antifona 

Žl 68(67),36

Bůh ze své svatyně dává sílu a statečnost svému lidu. (Aleluja.)

Vstupní modlitba

Bože, připomínáme si dnes výroční den posvěcení tohoto kostela, ve kterém se shromažďujeme, abychom tě chválili; vyslyš naše prosby a stůj při nás, abychom ti zde sloužili vždy s čistým srdcem a stále plněji zakoušeli, že se na nás uskutečňuje spása. Skrze tvého Syna...

První čtení

Tvé oči ať jsou upřené na tento dům.

 1 Král 8,22-23.27-30 

Šalomoun se postavil před Hospodinův oltář v přítomnosti celého shromáždění Izraele, roztáhl své dlaně k nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele, není Boha nahoře na nebi ani dole na zemi podobného tobě. Zachováváš smlouvu a přízeň svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým svým srdcem. Což vskutku může Bůh bydlet na zemi? Hle, nebe a nebesa nebes tě nemohou obsáhnout, tím méně tento dům, který jsem zbudoval. Obrať se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě, Hospodine, můj Bože, a vyslyš jeho volání a modlitbu, kterou tvůj služebník dnes k tobě vznáší! Tvé oči ať jsou upřené na tento dům v noci i ve dne, na místo, o němž jsi řekl: 'Zde bude mé jméno!' Vyslyš modlitbu, kterou se tvůj služebník modlí na tomto místě! Vyslyš prosbu svého služebníka i svého izraelského lidu, kdykoli se budou modlit na tomto místě! Vyslyš na místě, kde trůníš, v nebi, vyslyš a odpusť!"

Žalm

Žl 84 (83), 3.4.5+10.11 Odp.: 2

Odpověď: Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!

Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.

I vrabec si nalézá příbytek a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata: Tvé oltáře, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože!

Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, stále tě mohou chválit. Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného!

Věru, lepší je den v tvých nádvořích než jinde tisíc: raději budu stát na prahu domu svého Boha než přebývat ve stanech bezbožníka.

Druhé čtení 

Jste Božím chrámem. 

 1 Kor 3,9c-11.16-17

Vy jste Boží stavba. Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen - a tím je Ježíš Kristus. Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!

Zpěv před Evangeliem

 Srov. Mt 7,8

Aleluja. Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky. Aleluja.

Evangelium 

Řekl to o chrámu svého těla. 

Jan 2,13-22

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: "Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!" Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: 'Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli: "Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?" Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím." Tu židé řekli: "Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let - a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?" On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.

Modlitba nad dary

Bože, tvá přítomnost posvěcuje tvůj dům, ve kterém klademe na oltář tyto dary na znamení toho, že se ti s celým svým životem odevzdáváme; posvěť je a přijmi i nás, abychom ti patřili navěky. Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání 

1 Kor 3,16-17

Jste Božím chrámem a bydlí ve vás Boží Duch. Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy. (Aleluja.) 

Modlitba po přijímání

Při výroční slavnosti posvěcení tohoto kostela nasytil jsi nás, Bože, svým slovem a chlebem života; dej, ať všichni, kdo sem přicházejí s úctou a zbožností, navracejí se domů naplněni radostí a provázeni tvým požehnáním. Skrze Krista, našeho Pána.

Ohlášky