Slavnost Ježíše Krista Krále
Liturgické texty Slavnosti Ježíše Krista Krále - 25. 11. 2018

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz
Namluvené liturgické texty pro tuto neděli lze přehrát na stránkách www.kulturaslova.cz

Stojíme na samém konci církevního roku. Putovali jsme od přípravy na příchod mesiáše až k jeho vítězství na konci věků, které si připomínáme dnes. Tento novodobý svátek (zaveden 1925) je oslavou dovršení Božího plánu, který od počátku Pán nese ve svém tajemném záměru se stvořením. Tento svátek je důvodem k radosti, ale především utvrzením naděje, že svět se Bohu nevymkl z rukou.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

V Dan 7 autor využil literární druh apokalypsy. Pomocí barvitých fantastických obrazů popisuje scénu konce věků. Nejprve popsal scénu se čtyřmi "zvířaty", představujícími čtyři říše, která ohrožují zemi, pak ale vystoupí Bůh, který zasedne na trůn, a tito netvorové jsou poraženi. Na to navazuje náš text.

Dan 7,13-14


Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

ŽALM 93

Bůh je Pánem světa. Možná o tom pochybujeme... Ale dnes máme naplno vyznat: Bůh je Král králů, on vládne světu a nikdo mu jeho moc nemůže vzít.

Odpověď: Hospodin kraluje, oděl se velebností.


Hospodin kraluje, oděl se velebností, - oděl se Hospodin, opásal se mocí.
Dal světu základ, - že nezakolísá. - Pevný je trůn tvůj od pradávna, - jsi od věčnosti.
Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, - tvému domu přísluší svatost, Hospodine, - na věčné časy.

2. ČTENÍ

Kniha Zjevení je pojata jako dopis. První část našeho textu je vlastně pozdrav - v originále: "Milost a pokoj... od Ježíše Krista, svědka hodného víry...". Proto končí "Amen". A tento dopis je psán jako povzbuzení pronásledovaným křesťanům: Ježíš přes všechno pronásledování zvítězil. Nebojte se!

Zj 1,5-8


Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil hříchů a udělal z nás královský národ a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen.
Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen.
Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Aleluja.

EVANGELIUM

Text je součástí Janova popisu pašijí. Jde tu o každé slovo. Janovská teologie často slova jako "král, království, pravda..." vyzdvihuje a dává jim teologický význam. Pilát zde stejně jako jiní před ním odmítá Ježíši naslouchat a vzít vážně jeho i slova o Kristově království.

Jan 18,33b-37


Pilát se zeptal Ježíše: "Ty jsi židovský král?"
Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?"
Pilát odpověděl: "Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?"
Ježíš na to řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud."
Pilát se ho zeptal: "Ty jsi tedy přece král?"
Ježíš odpověděl: "Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Hospodin jako král bude vládnout věčně. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty nás sytíš chlebem života a voláš nás, abychom věrně sloužili Kristu, Králi nebe i země; pomáhej nám, ať v této službě vytrváme až do konce, abychom mohli spolu s ním věčně žít v nebeském království. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Počty katolíků v Evropě, zvláště těch, kteří přicházejí pravidelně na bohoslužby, klesají. A tak se nám snadno může zdát, že to s vítězstvím Krista není žádná sláva. Důvodů, proč se Evropa odklání od křesťanství, je řada, některé jsou důsledkem hříchů či nevěrohodnosti církve a jejích členů. Znamená to však, že Kristus prohrál? Odpověď je nasnadě. Pojetí zápasu je zcela mimo! Ježíš s nikým nebojuje a nikdy neusiloval o politické vítězství. Jeho záchrana přesahuje, jak ukazuje dnešní evangelium, politické uspořádání či konkrétní vůdčí elitu. Boží království nestojí na politice, armádě či bohatství, ale na všemohoucím Bohu a jeho odvěkém záměru se stvořením. On, Stvořitel, daroval život, on, Vykupitel, nabídl cestu záchrany, když člověk selhal. On, Král králů, přijde na konci věků uzavřít a naplnit projekt stvoření tak, aby všichni, kdo Krista přijali, mohli přebývat v hlubokém milujícím vztahu s Bohem.

Ohlášky