Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Liturgické texty slavnosti Zmrtvýchvstání Páně - 1. 4. 2018

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz
Namluvené liturgické texty pro tuto neděli lze přehrát na stránkách www.kulturaslova.cz

Slavíme nejdůležitější událost liturgického roku. Pán vstal z mrtvých, tuto noc přemohl zlo a smrt. Je Pánem života. Jásot naplňuje každý moment bohoslužby, ve které před evangeliem má zaznít sekvence a na dalších místech radostné aleluja.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Vstal jsem z mrtvých a jsem stále s tebou, aleluja.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Apoštol Petr poprvé v životě vstupuje do pohanského domu, ale ke svému překvapení se nesetká s pohrdáním vírou. Naopak, Bůh mocně jedná, Duch svatý sestoupí na pohany dříve, než je Petr stačil pokřtít! Na to apoštol reaguje zvěstováním evangelia, které je zároveň vzorem předávání základů křesťanské víry.

Sk 10,34a.37-43

Petr se ujal slova a promluvil: "Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří."

ŽALM 118

Jestliže Žalm 22 (Květná neděle) je strhující modlitbou kříže, je Žalm 118 nejsilnějším zpěvem Zmrtvýchvstalého. Nepřehlédněme, že se jeho slova často objeví v textech Nového zákona.

Odpověď: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! Nebo: Aleluja, aleluja, aleluja.

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, - jeho milosrdenství trvá navěky. - Nechť řekne dům Izraelův: - "Jeho milosrdenství trvá na věky." Hospodinova pravice mocně zasáhla, - Hospodinova pravice mě pozvedla. - Nezemřu, ale budu žít - a vypravovat o Hospodinových činech. Kámen, který stavitelé zavrhli, - stal se kvádrem nárožním. - Hospodinovým řízením se tak stalo, - je to podivuhodné v našich očích.

2. ČTENÍ

Autor na konci druhé kapitoly rázně odmítá spoutání křesťanů všelijakými zbožnými lidskými předpisy (co se má jíst, nebrat do rukou...). Moc vzkříšení roztrhala všemožná pouta a jsme nyní zcela svobodní pro Boha.

Kol 3,1-4

Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. Místo tohoto čtení se může použít následujícího textu: 1 Kor 5,6b-8

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. Aleluja.

EVANGELIUM

Tímto textem začíná Jan vyprávět o vzkříšení, které dokumentuje na několika konkrétních příbězích (jde o svědectví aktérů). Je třeba zahlédnout zlom vyprávění, vždyť ještě předchozí verš mluvil o hrobu. A také nepřehlédněme, jak teprve postupně apoštolové uvěří skutečnosti vzkříšení.

Jan 20,1-9

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl ke hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Náš velikonoční beránek - Kristus - je obětován. Proto slavme svátky s vnitřní opravdovostí a životem podle pravdy. Aleluja.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Velikonočními svátostmi dals, Bože, svému lidu nový život; zůstávej s námi, nikdy nás neopouštěj a doveď nás ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Popisované překvapení učedníků, kteří se začali smiřovat s tragickým koncem Ježíšova působení, dodnes působí na čtenáře. Celá událost se apoštolům jeví jako naprosto nepochopitelná a Pán jim dává čas, aby mohli přemýšlet o svých omezených představách, nedůvěře či neochotě rozumět Ježíšovým slovům, kterými je na svou smrt připravoval. Kristus přemohl neúprosný zákon zla, který říkal, že každý, kdo se od Boha oddělí hříchem a zlem, nemůže se již k Bohu přiblížit. Takový člověk propadá smrti. Bůh tuto logiku Zákona přemohl mocí vlastní sebeobětující lásky, která nekončí smrtí, ale životem.

Ohlášky