Svátek Proměnění Páně
Liturgické texty svátku Proměnění Páně

následující neděle archiv minulá neděle

Texty jsou převzaty ze stránek www.vira.cz

Slavíme svátek, který připadá na 6. srpna a dnes připadl také na neděli. Připomínáme si událost zmíněnou v Písmu, která byla velmi důležitá pro posílení víry apoštolů. Budeme si tedy nejen připomínat biblickou událost, ale také se modlit za oporu naší vlastní víry.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas: To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tys při slavném proměnění svého Syna v přítomnosti Mojžíše a Eliáše upevnil víru apoštolů a ukázals, co nás čeká, až bude dovršeno naše přijetí za tvé děti; pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a následujeme ho, abychom jako jeho spoludědici měli účast na jeho slávě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého...

1. ČTENÍ

Kniha proroka Daniela patří mezi nejmladší texty Starého zákona. Od sedmé kapitoly chce pomocí vizí povzbudit věřící židy k naději, která přesahuje aktuální zkušenost pronásledování. Tak i sedmá kapitola začne obrazem velké hrůzy. Ale v kontrastu zde stojí jistota Božího kralování a jeho záchrany, o níž čteme.

Dan 7,9-10.13-14

Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jak sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola - žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

ŽALM 97

Boží vláda je stále stejně jistá a pevná. Proto je předmětem chvály a radosti.

Odpověď: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

Hospodin kraluje, ať zajásá země, - ať se radují četné ostrovy! - Mrak a tem- nota ho obklopují, - spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, - před vladařem celé země. - Nebesa hlásají jeho spravedlnost - a všechny národy vidí jeho slávu. Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí, - svrchovaně vynikáš nade všemi bohy

2. ČTENÍ

Svatý Petr ví, že se blíží jeho smrt. Chce proto varovat ty, kteří uvěřili v Krista, před lživými učiteli víry. V tomto textu však vzpomíná na událost, kterou si dnes připomínáme.

2 Petr 1,16-19

Milovaní! Když jsme vás poučovali o tom, jak mocný je náš Pán Ježíš Kristus a že zase přijde, nedrželi jsme se v té věci nějakých chytrácky vymyšlených bájí. My jsme přece na vlastní oči viděli jeho velebnost. Neboť přijal od Boha Otce čest a slávu, když o něm vznešená Boží velebnost promluvila tato slova: 'To je můj milovaný Syn, v něm já mám zalíbení.' Ten hlas přicházel z nebe a my jsme ho slyšeli, když jsme s ním byli na posvátné hoře. Ale máme něco spolehlivějšího, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte! Aleluja.

EVANGELIUM

Ježíš po svém vystoupení nejprve učil zástupy, postupně se ale soustředí na skupinku učedníků. Jim také vyjevuje tajemství o své smrti, ale chce je ubezpečit, že to nebude poslední slovo jeho příběhu. Proto se jim ukáže v nebeské slávě. Učedníci však stále nerozumí.

Mt 17,1-9

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle - ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Když ještě mluvil, zastínil je najednou světlý oblak, a hle - z oblaku se ozval hlas: "To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!" Jak to učedníci slyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte, nebojte se!" Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých."

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Až se Kristus ukáže, budeme mu podobni, a proto ho budeme vidět tak, jak je.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Děkujeme ti, Bože, za svátostný pokrm a prosíme tě: přetvářej nás jeho působením, ať se stále více podobáme tvému Synu, jehož slávu jsi zjevil slavným proměněním. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Evangelia až překvapivě kriticky popisují, jak učedníci nejsou schopni porozumět Ježíšovu záměru. Proces, během něhož jejich víra roste, není jen otázkou seznámení se s jednotlivými články víry, ale zkušeností s živým Bohem. Ježíš potřebuje této skupince pomoci pochopit, že ani smrt či utrpení nejsou vítězi nad mocí Boží. Z této situace však i dnes plyne řada významných podnětů. Ježíš nás do světa neposlal, abychom si "užili" krásných chvil. Svět je především místem zápasu o víru a místem osobního rozhodnutí se pro Boha. Je ale také prostorem, kde se učíme bratrské lásce. Druhým významným podnětem dnešní slavnosti je víra v nebe, tedy víra v místo, kde přebývá Bůh a který dalekosáhle předčí naše sny a představy. V něm jsou již nyní přítomny velké postavy jak novozákonních, tak starozákonních dějin. Tři učedníci zakouší nebe a, jak svědčí druhé čtení, tento zážitek utvrdí nejen jejich víru, ale také slouží jako důležitý opěrný bod pro další generaci křesťanů. Nabízí se proto otázka, jaké jsou naše opěrné body víry.

Ohlášky