Svatý rok milosrdenství

Od slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu,
do slavnosti Ježíše Krista Krále
8. prosince 2015 - 20. listopadu 2016

Mottem roku je "Milosrdní jako Otec"

Logo

zobrazuje Krista, dobrého pastýře, který nese na svých ramenou zbloudilého člověka.

Rány po hřebech na jeho těle a kříž svědčí o velikosti Kristovy lásky, kterou se dotýká člověka v hloubi srdce a proměňuje tak jeho život.

Výmluvné jsou také oči, neboť se vzájemně prolínají: Kristus se dívá pohledem Adamovým, Adam se dívá pohledem Kristovým.

Znamená to, že každý člověk odkrývá v Kristu své

lidství i svou budoucnost.

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

Modlitba není to poslední, co můžeme dělat, ale to první, co máme dělat; přidejme se tedy k této modlitbě a vyprošujme milosrdenství pro sebe i současný svět.

Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
"Kdybys tak znala Boží dar!"

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.

Tys chtěl, aby také tvoji služebnícibyli podrobeni slabosti,a tak mohli soucítit s těmi, kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.

Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.

Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.

Amen.

Text modlitby je k dispozici také v kostele na stole mezi lavicemi, níže ke stažení v PDF.

Misericordiae Vultus (Tvář milosrdenství)

Bula, kterou papež 18. dubna 2015 vyhlásil Svatý rok milosrdenství

Papež František v 25. článcích přibližuje například:

 • milosrdenství Boží na základě svědectví Písma (č. 6-9)
 • úkoly, které z Božího milosrdenství vyplývají pro církev i jednotlivce (č. 9-12)
 • význam pouti (č. 14)
 • skutky tělesného a duchovního milosrdenství (č. 15)
 • vztah mezi spravedlností a milosrdenstvím (č. 20-21)
 • odpustky (č. 22)Český překlad buly ke stažení:

Hymnus Svatého roku milosrdenství

Oficiální český text hymnu

Překlad latinských veršů:

Misericordes sicut Pater - Milosrdní jako Otec
In aeternum misericordia eius - Jeho milosrdenství trvá navěky

Misericordes sicut Pater (4x) (srov. Lk 6,36, motto Svatého roku milosrdenství)
1. Díky vzdávejme Otci, že je dobrý

In aeternum misericordia eius (srov. Žl 136 /135/)

Utvořil svět a moudře stvořil zemi
In aeternum misericordia eius

On vede svůj národ cestami dějin
In aeternum misericordia eius

On odpouští a vítá své děti (srov. Lk 15)
In aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater (4x)

2. Díky vzdávejme Synu, který je světlem národů
In aeternum misericordia eius

On nás miluje srdcem z masa a krve (srov. Jan 15,12)
In aeternum misericordia eius

Od něj vše dostáváme a jemu vše darujeme
In aeternum misericordia eius

Srdce otvírá těm, kdo mají hlad a žízeň (srov. Mt 25,31nn.)
In aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater (4x)

3. Prosme též Ducha o sedm svatých darů
In aeternum misericordia eius

Pramen je všeho dobra, přelahodná útěcha
In aeternum misericordia eius

On nám dává sílu, předávejme ji bližním (srov. Jan 15,26-27)
In aeternum misericordia eius

On je láska, nad ničím nezoufá a všechno vydrží (srov. 1 Kor 13,7)

In aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater (4x)

4. Prosme o pokoj od Boha, dárce všeho pokoje
In aeternum misericordia eius

Země očekává radostnou zvěst o Králi (srov. Mt 24,14)
In aeternum misericordia eius

Radost a odpuštění v srdci maličkých
In aeternum misericordia eius

A budou nová nebesa i nová země (srov. Zj 21,1)
In aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater (4x)


Text je volně k dispozici v kostele nebo zde

Pouť

Papež František píše o pouti v bule Misericordiae Vultus (čl. 14) a nazývá ji:

 • znamením svatého roku, protože je obrazem cesty, kterou se člověk ubírá ve svém životě;
 • znamením skutečnosti, že také milosrdenství je cílem, kterého je třeba dosáhnout a který vyžaduje závazek a oběť;
 • podnětem k obrácení, protože ve Svaté bráně se necháme obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, že vůči druhým budeme milosrdní, jako je milosrdný Otec k nám.

nahoru

Svaté brány

neboli Brány milosrdenství

K svatému roku patří také Svaté brány neboli Brány milosrdenství.

Tentokrát se s nimi pojí několik zajímavostí:

 • jejich počet se neomezuje na tradiční římské baziliky;
 • z papežova rozhodnutí je Svatá brána
  v každé katedrále;
 • diecézní biskup může otevřít Svatou bránu
  i v dalších kostelech;
 • cílem těchto rozhodnutí je usnadnit co největšímu počtu věřících účast na dobrodiních svatého roku, které souvisejí s poutí a projitím
  Svatou branou.

Blízkost Svaté brány v katedrále Svatého Ducha přímo vybízí k pouti ať společné či individuální. Program bohoslužeb v katedrále naleznete na stránkách děkanství HK, taktéž Program svatého roku milosrdenství v katedrále.

nahoru

Otcova shovívavost - odpustky

Latinský název indulgentia označuje jak Otcovu shovívavost, tak odpustky, které jsou jejími plody (toto jedním slovem v češtině nevyjádříme.

Proč se zajímat o odpustky?

Jedná se o důvěru k Otci, kterému věříme,

 • že své odpuštění rozšíří na celý náš život
 • že nás vysvobodí ze zbývajících důsledků hříchů, které již odpustil ve svátosti smíření
 • že nás uschopní k činům lásky a růstu v lásce spíše než k opětovnému pádu do hříchu
 • že rozšíří své odpuštění až tam, kam dovolíme, aby dosáhla jeho láska
 • že osvobodí zemřelé od pozůstatků viny a dá jim podíl na věčné blaženosti

Jak získat odpustky pro sebe či pro zemřelé?

 • poutí ke Svaté bráně
 • prožíváním nemoci a utrpení jako zkušenosti Pánovy blízkosti
 • skutkem tělesného či duchovního milosrdenství

k získání odpustků dále patří:

 • slavení svátosti smíření
 • slavení eucharistie
  vyznání víry
 • modlitba za papeže a na jeho úmysly

Z buly Misericordiae Vultus, čl. 22

nahoru

Více informací k Svatému roku milosrdenství:

nahoru