Dopis farníkům 30. prosince 2018
Informace z farnosti

"Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost
a všechno ostatní vám bude přidáno." (Srov. Mt 6,33)

30. prosince 2018

Vážení a milí farníci,

s milou vzpomínkou na návštěvu letošního novokněze Petra Vtípila se na vás obracím na přelomu občanského roku. Nabízím jak několik údajů, které je dobré si poznamenat do kalendáře, tak ohlédnutí za některými událostmi letošního roku.

Rád bych se krátce vrátil k novéně, která nás přivedla k slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Od svátku sv. Ondřeje jsme se modlili k Panně Marii rozvazující uzly a svěřovali jsme její přímluvě různá trápení. Nepochybuji o tom, že každý se těší z ovoce této modlitby. Pokud by někdo chtěl tuto novénu v průběhu roku vykonat, rád zapůjčím knížku. Myslím, že ve farnosti bychom se ji mohli modlit společně v podobném čase, jako tomu bylo letos.

Během příštího roku bude každá farnost v diecézi sloužit deset mší svatých za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu. Tato povinnost vyplývá z generálního dekretu, který 14. září 2018 vydal diecézní biskup Mons. Jan Vokál.

Chod mnoha farností byl myslitelný díky štědrým dárcům, kteří svým majetkem pomohli zajistit např. financování kněží v pastoraci, provoz farností a dalších institucí. Obdarovaní se zavazovali k pravidelnému konání bohoslužeb za dárce, zpravidla jednou za rok. Po peripetiích, které se udály s církevním majetkem po nástupu komunismu v r. 1948, a po majetkovém vyrovnání mezi církví a státem v nedávné době je prakticky nemožné zjistit, o které závazky jde, kolik jich je a kdo je povinen tyto závazky plnit. Povinnost pro farnosti odsloužit deset mší za zemřelé dárce mešních fundací je výsledkem jednání České biskupské konference s Apoštolským stolcem. S plným zněním zmíněného dekretu se můžete seznámit jak na webových stránkách farnosti, tak na nástěnce v předsíni kostela.

Bohoslužby na tento úmysl jsem vybral tak, aby byly slouženy v každém kostele, kde se pravidelně scházíme k bohoslužbám: 20. ledna, 6. března, 14. dubna a 26. května u sv. Ondřeje; 17. února a 21. dubna na Vysokém Újezdě, 31. března v Ledcích, 12. května v Krňovicích, 20. června na Orebu a 30. června v Jeníkovicích.

Podobně jako v letošním roce bude začátkem každého měsíce i v novém roce sloužena mše svatá za dobrodince farnosti. Přijměte tuto formu modlitby jako poděkování za vaše zapojení do života farnosti. Zpravidla se jedná o první pátek v měsíci.

Slavnost Zjevení Páně vychází tentokrát na neděli, takže při nedělní bohoslužbě budeme žehnat vodu, křídu, kadidlo a případně zlaté předměty. Můžete si s sebou přinést nádobku, v které si svěcenou vodu odnesete domů.

Svátek Uvedení Páně do chrámu bude v sobotu 2. 2. 2019. Tuto sobotu bude mše pouze v 9.00 a budeme si při ní připomínat setkání Svaté rodiny se starcem Simeonem, který o malém Ježíšovi říká, že je světlem k osvícení pohanů. Na začátku této mše se koná průvod se svíčkami, proto si je s sebou přineste. Zpěváky prosím, aby počítali se zkouškou ve středu 30. ledna v 19.00 na katolické faře.

Budu rád, když se také v nastávajícím roce zapojíte do měsíčního úklidu kostela sv. Ondřeje. Hlavní úklid kostela je plánovaný od pondělí 19. srpna 2019. Budu vděčný, když tento termín zařadíte do svých plánů.

Chtěl bych upozornit na několik výjimek z pravidelného pořadu bohoslužeb. Ve středu 9. ledna nebude mše svatá, v sobotu 2. února bude mše pouze v 9.00 u sv. Ondřeje a v období jarních prázdnin nebudou mše od úterý 26. února do pátku 1. března. Na konci dopisu najdete rozpis bohoslužeb v novém roce.

V lednu nás čeká týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenická bohoslužba bude 23. 1. 2019 v 19.00 v evangelickém kostele. Na úmysl sjednocení křesťanů bude týž den sloužena mše v 18.00 v kapli na faře.

Posezení na faře nejen u kávy a čaje je plánované na následující neděle: 20. ledna, 17. února a 17. března. Srdečně zvu zejména ty, kteří se na toto posezení ještě nedostali.

V den památky Panny Marie Lurdské 11. 2. si připomínáme také světový den nemocných. Podobně jako v letošním roce uvažuji o přípravě společného slavení svátosti nemocných také v novém roce. Prosím tedy nemocné farníky nebo ty, kdo se o ně starají, aby mi do konce ledna 2019 dali vědět. Samozřejmě je možné se domluvit také na návštěvě nemocného u něho doma. Při svátosti nemocných máme možnost zakusit to, o čem čteme na stránkách evangelia, když Ježíš uzdravoval nemocné. Neváhejte proto využít této příležitosti.

Končící rok znamenal pro naše farní společenství šestnáct křtů, dvě svatby a deset pohřbů.

Na konci dalšího společně prožitého roku chci každému poděkovat za jeho zapojení do života farnosti. Způsobů, jak pomáháte, je mnoho, ani nevím, jestli se mi je podaří všechny vyjmenovat. V první řadě bych chtěl zmínit modlitbu a přijímání starostí a radostí všedního dne. Pak jsou to různé služby, které zahrnují přípravu na mše o nedělích, slavnostech i všedních dnech, kam patří např. činnost kostelníků, varhaníků, zpěváků, lektorů, ministrantů. Rovněž není samozřejmostí, že plátna na oltářích jsou čistá, kostely uklizené a vyzdobené jak o běžných nedělích, tak o velkých svátcích. Děkuji tímto za váš čas a schopnosti, které věnujete k Boží oslavě a pro dobro farního společenství. Děkuji také za květinové dary, které jsou jednou z možností, jak vyjádřit svůj vztah k Bohu. Chci projevit svou vděčnost za finanční podporu činnosti církve jak všeobecné (např. sbírkou Svatopetrský haléř nebo sbírkou na misie), tak místní církve (např. sbírka na církevní školství nebo na kněžský seminář). A v neposlední řadě děkuji za finanční dary, které zajišťují chod naší farnosti a přispívají k úhradě oprav.

V letošním roce jsme začali práce na dostavbě III. manuálu varhan v kostele sv. Ondřeje. Na kůru našeho farního kostela zatím žádné varhanářské práce nepozorujeme, ale už začaly v dílně p. Petra Fischera. Děkuji všem, kteří v letošním roce přispěli na práce související s dostavbou těchto varhan. Kromě dotace z Královéhradeckého kraje ve výši 400.000 Kč farnost obdržela na tento účel dary v celkové výši 104.124 Kč.

Z opravených venkovních dveří včetně zámků a štítků bych rád doporučil vaší pozornosti zejména dveře na kůr. Je opravené jejich ostění včetně pantů, barokní zámek je opět použitelný a po několika desetiletích má znovu kliku. Nemám v úmyslu podrobně rozepisovat práce, které se letos udělaly, protože jsem o nich psal už v létě. Tyto práce byly hrazené z více zdrojů: dotace Ministerstva kultury činila 246.000 Kč, města Třebechovice pod Orebem 30.000 Kč a dary od farníků na účel letošních oprav dosáhly částky 42.271 Kč. Celkové náklady dosahují výše 600.000 Kč. Dary na provoz farnosti činí za letošní rok 63.500 Kč.

Také na dalších kostelech pokračovaly drobné práce. Na Orebu jsou v lucerně věže namontované nerezové sítě, které zabránily holubům v hnízdění na kostele.

Obec Jílovice podpořila darem 10.000 Kč přípravu obnovy elektroinstalace v kostele sv. Jakuba na Vysokém Újezdě a obec Ledce uhradila náklady spojené s průzkumem vnitřních omítek kostela sv. Marie Magdalény, který byl požadován památkáři.

Ještě jednou děkuji za ochotu k pomoci a spolupráci.

S důvěrou v Boží prozřetelnost přeji požehnaný celý rok

P. Jan Šlégr, farář